Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.ak

MŠVVaŠ SR vydáva usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len "ŠIS") majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS. Zasielať výpis hodnotenia prostredníctvom mailov neodporúčame, nakoľko ide o osobné údaje žiakov. Tí, ktorí nevyužívajú ŠIS, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá, môžu zasielať výpis poštou alebo po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov doručiť ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl.

Ustanovenie zákona č. 245/2008 Z. z. v § 55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia."

Ak zákonný zástupca/plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

Zdroj: https://www.minedu.sk/26159-sk/usmernenie-pre-skoly-k-vydavaniu-vypisov-hodnotenia-za-1-polrok-sk-roka-20202021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov