Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k zriaďovaniu materskej školy a základnej školy samosprávnym krajom

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie k zriaďovaniu materskej školy a základnej školy samosprávnym krajom.

Podľa § 9 ods. 2 písm. h) a i) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

„Samosprávny kraj pri výkone samosprávy36) zriaďuje všeobecne záväzným nariadením a zrušuje podľa siete ... h) materské školy, ak ide o jednu právnickú osobu zriadenú ako kombinácia strednej školy a materskej školy alebo kombinácia strednej školy, materskej školy a základnej školy, i) základné školy, ak ide o jednu právnickú osobu zriadenú ako kombinácia strednej školy a základnej školy alebo kombinácia strednej školy, materskej školy a základnej školy“.

Ustanovenie bolo do zákona č. 596/2003 Z. z. vložené zákonom č. 415/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2022.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/32481-sk/usmernenia/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov