Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Osobná prítomnosť detí pri úkonoch súvisiacich s prijímaním na predprimárne vzdelávanie sa riadi aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Žiadosti o prijatie dieťaťa na školský rok 2022/2023 sa budú podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2022. Konkrétny termín a miesto podávania žiadostí určí a zverejní riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste vrátane webového sídla materskej školy, ak ho má materská škola zriadené. Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Do 31. decembra 2021 postupovali podľa Správneho poriadku len riaditelia materských škôl, ktorých zriaďovateľom bola obec alebo regionálny úrad školskej správy. Od 1. januára 2022 postupujú podľa Správneho poriadku aj riaditeľ súkromnej materskej školy a riaditeľ cirkevnej materskej školy. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa na rozhodovanie riaditeľov všetkých materských škôl, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, vo veciach podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzťahuje Správny poriadok.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/22422.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov