Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality

Od 1. januára 2019 vznikla pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinnosť poskytovať zamestnancom, ktorých štátnozamestnanecký alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu na základe predloženej písomnej žiadosti.

O uhradenie príspevku na rekreáciu môžu požiadať zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré sú financované podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú tieto podmienky:

  • zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
  • počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok,
  • pracovný pomer zamestnanca (a teda nie pomer na základe dohody mimo pracovného pomeru) musí trvať nepretržite najmenej 24 mesiacov,
  • zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevoklen u jedného zamestnávateľa,
  • príspevok na zamestnanca je v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok a
  • suma príspevku u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa znižuje v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovnému času.

Za splnenie podmienok na poskytnutie oprávneného príspevku, ktoré musí splniť zamestnanec, zodpovedá príslušná škola, zriaďovateľ a okresný úrad v sídle kraja.

Usmernenie k postupu a ďalšie informáciehttps://www.minedu.sk/prispevok-na-rekreaciu/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov