Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k poskytovaniu podporných opatrení školou alebo školským zariadením

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie k podporným opatreniam a k jednotnému postupu pri aplikácii § 145a a 145b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, plnoletý žiak, zástupca zariadenia, pedagogický/odborný zamestnanec môže požiadať (písomne, elektronicky) o vyjadrenie na účel poskytovania podporných opatrení vtedy, ak dieťa alebo žiak potrebuje podporu na to, aby sa plnohodnotne zapojil do výchovy a vzdelávania a rozvíjal svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti. Ak ide o podporné opatrenie, ktorým je poskytnutie zdravotnej starostlivosti, na jeho navrhnutie sa vyžaduje aj písomné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podporné opatrenie sa poskytuje na základe vyjadrenia pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca školy, alebo zariadenia poradenstva a prevencie. Vyjadrenie musí obsahovať návrh podporných opatrení a navrhovaný obsah. 

K návrhu podporného opatrenia a rozsahu jeho poskytovania poskytne riaditeľ žiadateľovi písomné vyjadrenie v lehote do 10 dní (v odôvodnenom prípade do 20 dní). V písomnom vyjadrení riaditeľ vychádza z personálnych, priestorových, materiálno-technických, finančných podmienok. Písomné vyjadrenie sa vždy poskytne zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka alebo plnoletému žiakovi a žiadateľovi. Nie je vylúčené, aby v prípade vyjadrenia riaditeľa k tým podporným opatreniam, ktoré si zakladajú finančný nárok, riaditeľ vo vyjadrení uviedol, že škola alebo školské zariadenie vie zabezpečiť poskytnutie podporného opatrenia len, ak mu ministerstvo školstva poskytne finančné prostriedky na dané podporné opatrenie podľa schválenej Smernice č. 29/2023, resp. Metodiky k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2023/2024.

 

Zdroj a ďalšie informácie: https://podporneopatrenia.minedu.sk/vseobecne-informacie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov