Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

8. 11. bolo aktualizované Usmernene k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni.

Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/21180.pdfhttps://www.minedu.sk/usmernenie-k-oznamovaniu-udajov-o-nepritomnych-detoch-a-ziakoch-socialnej-poistovni-aktualizovane-8-11-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov