Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vydáva usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami (zvyčajne v druhej polovici júna).

Škola/školské zariadenie si pred konaním aktivity overí na https://automat.gov.sk/ možnosti jej konania. Ak sa aktivity konajú v inom okrese, ako je sídlo školy/školského zariadenia, zohľadňujú sa oba okresy.

  • Školy v prírode – nemožno do odvolania uskutočniť.
  • Školské výlety jednodňové – možno uskutočniť pri zachovaní protiepidemických opatrení (odporúčanie - nevyužívať MHD, pri väčších vzdialenostiach zabezpečiť si zmluvnú prepravu, výlety organizovať tak, aby sa deti a žiaci nepremiešavali s osobami, ktoré nie sú z príslušnej školy/školského zariadenia, výlety orientovať na aktivity v prírode, obmedziť návštevy múzeí, hradov a iných uzavretých priestorov, výlety do zahraničia sa neodporúčajú).
  • Školské výlety viacdňové – ministerstvo školstva  ich v tomto školskom roku neodporúča, v prípade ich konania sa škola riadi COVID – automatom, výlety do zahraničia sa neodporúčajú.
  • Mobility v rámci projektu Erasmus+ - ide o školskú aktivitu uskutočňovanú v zahraničí so súhlasom riaditeľa školy a teda zodpovednosť za zamestnancov (služobná cesta) a žiakov (písomný súhlas zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka) preberá škola, ktorá súhlasila s uvedenou aktivitou. Pri vycestovaní do zahraničia je potrebné postupovať podľa aktuálnych podmienok vstupu na územie štátu, do ktorého cestujú, a následne podľa aktuálnych podmienok v čase návratu na Slovensko. Je na riaditeľovi školy, aby zvážil všetky okolnosti pred odsúhlasením mobility.
  • Kurz na ochranu života a zdravia a účelové cvičenia v stredných školách – odporúča sa realizovať len v exteriéri v rámci okresu sídla školy ako jednodňové aktivity bez ubytovania.
  • Besiedky, rozlúčky s deťmi v materskej škole, rozlúčky s deviatakmi, koncerty, vystúpenia, slávnostné ukončovania šk. roka a pod. –  odporúča sa konanie v exteriéri. V interiéri sa podujatia riadia „kultúrnym“ COVID automatom zverejnenom na webe Ministerstva kultúry SR: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/Semafor_Kultura_12.05.2021.pdf. V stupni Monitoring, v I. stupni ostražitosti alebo v II. stupni ostražitosti sa môžu konať podujatia s obmedzenou kapacitou podľa  https://automat.gov.sk/.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-aktivitam-ktore-sa-organizuju-pred-letnymi-prazdninami-v-skolskom-roku-20202021-z-3-6-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov