Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie hlavného hygienika - všeobecné povinnosti zamestnancov školských stravovacích zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku školských stravovacích zariadení v rámci uvoľňovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a v súvislosti so stravovaním príslušníkov ozbrojených síl SR v ŠSZ počas mimoriadnej situácie.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 14. 3. 2022.

Zdroj a znenie usmernenia: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5058:usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky-knprevadzke-kolskych-stravovacich-zariadeni-poda-s-24-zakona--3552007-z-z-onochrane-podpore-a-rozvoji-verejneho-zdravia-anonzmene-andoplneni-niektorych-zakonov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov