Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Terézia Urbanová

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

V školskom zákone sa uvádza, že školským účelovým zariadením sú: škola v prírode, zariadenia školského stravovania, stredisko služieb v škole. Zariadenia školského stravovania sú: školská jedáleň, výdajná školská jedáleň. Podĺa školského zákona stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

V súlade so školským zákonom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje na svojej internetovej stránke finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

S účinnosťou od 1. januára 2019 podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 375/2018 Z. z. sa dotácia poskytuje na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu) pre každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.

Vysvetlivky: RK – rozpočtová klasifikácia, KZ – kódy zdroja, ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ŠJ – školská jedáleň.

Ekonomická klasifikácia:

príjem: 

  • 223003 Za stravné
  • 223001 Za réžiu            
  • 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov                 
  • 312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

výdaj: 

  • 633011 Potraviny
  • 637012 Preplatky

PRÍKLADY ÚČTOVANIA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov