Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Účasť na pracovných poradách pri skrátenom úväzku

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: 

Učiteľka náboženstva je prijatá na skrátený úväzok 11 vyučovacích hodín týždenne v dňoch utorok, štvrtok a piatok. Problém je v tom, že pracovné porady sa konajú spravidla v pondelok, kedy ona nepracuje. Ako to máme riešiť? 

Odpoveď:

Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov v súlade s § 3 ods. 6 zákona 317/2009 Z. z. tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku školy.

V pracovnom čase je pedagogický zamestnanec povinný plniť základný úväzok vyučovacou činnosťou alebo výchovnou činnosťou určený zákonom č. 422/2009 Z. z. a vykonávať ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou ustanovené v pracovnom poriadku.

Ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sú predovšetkým:

 • a) preukázateľná osobná príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť
 • b) príprava pomôcok a starostlivosť o ne,
 • c) príprava materiálu na vyučovanie - výchovnú prácu,
 • d) vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie, vypracúvanie dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom (§ 11 zákona č. 245/2008 Z.z.),
 • e) oprava písomných a grafických prác žiakov,
 • f) spolupráca s učiteľmi vyučujúcimi v triede, triednymi učiteľmi a ďalšími pedagogickými zamestnancami, s rodičmi a ostatnou verejnosťou na zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • g) starostlivosť o zverené triedy, dielne a ostatné zariadenia školy slúžiace k výchovno-vzdelávaciemu procesu, ktorá v sebe zahŕňa napr. dopĺňanie knižnice,  herne a spoločenské miestnosti, dielne  a ostatné zariadenia školy a školského zariadenia slúžiace na výchovno-vzdelávací proces, 
 • h) účasť na poradách zvolávaných vedúcim zamestnancom, prípadne inými orgánmi štátnej správy v školstve,
 • i) účasť na schôdzach združení rodičov, na kultúrnych a iných akciách školy alebo školského zariadenia.
 • j/ tvorba školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu ( § 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z.z.)
 • k) ďalšie práce súvisiace s pedagogickou činnosťou vyplývajúce z osobitných predpisov alebo v súlade s pokynmi vedúceho zamestnanca, ktorý je zamestnancovi nadriadeným.
 • l/ sebavzdelávanie

Z uvedeného vyplýva, že Vaša učiteľka je povinná sa zúčastniť pracovných porád, čo vyplýva z ostatných činností súvisiach s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Priamy nadriadený jej včas oznámi termín porady. Každá škola má uvedenú náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických a nepedagogických zamestnancov v Pracovnom poriadku školy, ktorý je schválený po prerokovaní s odborovým orgánom školy. Každý zamestnanec musí byť po nástupe do zamestnania oboznámený s Pracovným poriadkom školy a ostatnými predpismi, čo potvrdí svojim podpisom.

 28. 9. 2018


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov