Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Triedny učiteľ podĺa zákona č. 138/2019 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor.sk

Vyberáme z Riadenia školy

Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti. Činnosť triedneho učiteľa patrí medzi kariérové pozície vykonávajúce špecializovanú činnosť. 

Podĺa § 36 zákona č. 138/2019 Z. z. vykonáva v kariérovej pozícii triedny učiteľ špecializovanú činnosť. 

Podĺa § 37 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a:

  • koordinuje výchovu a vzdelávanie v príslušnej triede,
  • zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie,
  • zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi alebo žiakmi navzájom, medzi deťmi alebo žiakmi a zamestnancami školy,
  • spolupracuje so zákonnými zástupcami, pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami,
  • poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom poradenstvo vo výchove a vzdelávaní.

Podĺa § 37 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej triede. Podľa potrieb školy môže učiteľ vykonávať činnosť triedneho učiteľa v dvoch a viacerých triedach.

Činnosť triedneho učiteľa môže vykonávať aj učiteľ, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie, ak nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného učiteľa.

Podĺa § 49 a § 50 zákona č. 138/2019 Z. z. je cieľom špecializačného vzdelávania získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností. Organizuje sa v rozsahu najmenej 50 hodín ako schválený jednoduchý program špecializačného vzdelávania, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Záverečná skúška môže byť aj praktická. O priebehu záverečnej skúšky sa vyhotovuje protokol a na základe protokolu o úspešnom vykonaní záverečnej skúšky poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o špecializačnom vzdelávaní. 

Podľa § 87 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. od pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonával špecializované činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, výchovného poradcu, kariérového poradcu a uvádzajúceho odborného zamestnanca podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, sa špecializačné vzdelávanie nevyžaduje do 31. augusta 2025. V období podľa prvej vety sa podmienka absolvovania špecializačného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 považuje za splnenú.

Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, v Prílohe č. 20 definuje kompetenčný profil triedneho učiteľa.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov