Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Tlačová správa Únie miest Slovenska k návrhu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Bratislava, 05. 11. 2021

Tlačová správa, Únia miest Slovenska, Bratislava, 5. 11. 2021

Únia miest Slovenska (ÚMS) zásadne odmieta návrh poslancov NR SR na vydanie zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Zhodli sa na tom zástupcovia členských miest Únie na dnešnom online rokovaní Republikovej rady. Primátorky a primátori nebudú akceptovať, že štát prikazuje, aby jeho nesystémové rozhodnutia financovali mestá z ich podielových daní a znášali riziko ďalšieho vývoja. ÚMS upozorňuje, že tento návrh sa v praxi dotkne predovšetkým slovenských miest.

Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Vyzývame poslancov NR SR, aby namiesto zasahovania do kompetencii miest formou nariadení a príkazov, radšej prišli s rozumným systémovým riešením. Nebudeme akceptovať nálepky nejakého prechodného obdobia, nakoľko z praxe dobre poznáme, že takéto prechodné obdobie sa stane ťažko sa meniacou realitou. Pre naše mestá sú všetky deti rovnaké. Preto navrhujeme konkrétne riešenie tejto situácie a odmietame súčasný návrh, ktorý nie je správnym riešením.“

Zástupcovia miest žiadajú, aby štát prišiel so systémovým riešením tak, aby mestám odovzdal kompetenciu rozhodovať o sietí školských zariadení na svojom území, ktoré si potom budú mestá schopné aj finančne manažovať. ÚMS upozorňuje, že tento návrh zákona zrovnoprávňuje nároky zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na príspevok v rovnakej výške, akú majú rovnaké zariadenia zriadené samosprávou, žiadnym spôsobom však nelimituje výšku poplatkov, ktoré môžu súkromné a cirkevné zariadenia vyberať. Zvýši sa tak neférovo individuálny profit zriaďovateľov na úkor rozpočtu samosprávy.

Je potrebné si uvedomiť, že aktuálna novela znevýhodní mestá, na ktorých území takéto zariadenia sídlia tým, že nerieši množstvo sprievodných problémov. Možno predpokladať, že táto zmena bude motivovať ďalších zriaďovateľov k otvoreniu takýchto zariadení, čo sekundárne môže regionálne spôsobiť to, že zariadenia zriadené samosprávou sa stanú neefektívne. Avšak v prípade, že súkromný zriaďovateľ zmení svoje plány a zariadenie z akýchkoľvek dôvodov zruší, bude to opäť samospráva, ktorá bude povinná vytvoriť napríklad dostatok miest v materských školách pre predškolákov. Súčasne predkladateľ nebral do úvahy, že samosprávy z prostriedkov EŠIF investovali intenzívne do vlastných zariadení a odchod detí do existujúcich, alebo novovzniknutých, ohrozí plnenie kritérií ku ktorých sa samosprávy pri čerpaní prostriedkov zaviazali. Mestá poznajú najlepšie konkrétne podmienky, a vedia posúdiť potrebnosť kapacít pre takéto zariadenia. Preto by mali mať aj väčšie slovo pri zaraďovaní takýchto zariadené do siete.

ÚMS pripomína, že už počas realizácie presunu právomoci (2002 – 2005) zasiahla NR SR neprimeraným spôsobom do samosprávnych pôsobností obcí v oblasti predškolskej výchovy tým, že obmedzila právomoc obcí rozhodovať o sieti týchto zariadení a vytvorila osobitné siete pre cirkevné a súkromné zariadenia. To je hlavným dôvodom súčasného napätia a pocitov nespravodlivosti. Návrh skupiny poslancov znamená porušenie princípov spravodlivej deľby moci a nedodržania princípu, aby ten, kto platí za poskytovanú verejnú službu, bol ten istý, kto o jej poskytovaní rozhoduje. Navrhované riešenie skupinou poslancov na úkor miestnej samosprávy vytvára predpoklady pre vznik ďalších komplikácií a zbytočného napätia.

Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení aj tejto problematiky, svoju váhu a svoj prínos.


Tlačová správa, Únia miest Slovenska, Bratislava, 27. 10. 2021

Únia miest Slovenska (ÚMS) zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Žiadame, aby sa nepokračovalo v jeho prerokovávaní v súčasnom znení. Predložená novela neprešla riadnym legislatívnym procesom, je nesystémová a nezohľadňuje vplyv na rozpočty samosprávy v sumárnej výške miliónov eur.

Návrh zrovnoprávňuje nároky zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na príspevok v rovnakej výške, akú majú rovnaké zariadenia zriadené samosprávou, žiadnym spôsobom však nelimituje výšku poplatkov, ktoré môžu súkromné a cirkevné zariadenia vyberať. Zvýši sa tak neférovo individuálny profit zriaďovateľov na úkor rozpočtu samosprávy. Predkladatelia súčasne dali samospráve bezohľadne ďalšie administratívne povinnosti bez akejkoľvek finančnej kompenzácie.

Návrh predkladateľov je v rozpore s medzinárodnými zmluvami, konkrétne s Európskou chartou miestnej samosprávy, keďže nebol v procese prípravy včas a riadne s ÚMS prerokovaný, pričom neprimerane zasahuje do právomoci miestnych orgánov voľne disponovať s vlastnými finančnými prostriedkami. Návrh zákona rovnako nie je v súlade so znením Vatikánskej zmluvy, v ktorej sa Slovenská republika zaviazala finančne zabezpečiť cirkevné školy a školské zariadenia z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prezident Únie miest Slovenska, Richard Rybníček: „Už počas realizácie presunu právomoci (2002 – 2005) zasiahla NR SR neprimeraným spôsobom do samosprávnych pôsobností obcí v oblasti predškolskej výchovy tým, že obmedzila právomoc obcí rozhodovať o sieti týchto zariadení a vytvorila osobitné siete pre cirkevné a súkromné zariadenia. To je hlavným dôvodom súčasného napätia a pocitov nespravodlivosti. Návrh skupiny poslancov naďalej podporuje porušenie princípov spravodlivej deľby moci.“

ÚMS je presvedčená, že aktuálna Novela znevýhodní mestá, na ktorých území takéto zariadenia sídlia tým, že nerieši množstvo sprievodných problémov – napríklad, ako bude riešené financovanie žiaka, ktorý má iné trvalé bydlisko, ako je sídlo zariadenia. Predkladatelia zjavne neberú do úvahy, že práve mestá poznajú najlepšie konkrétne podmienky, vedia posúdiť potrebnosť zdrojov a aj preto už dnes v mnohých prípadoch dávajú k dispozícii viac zdrojov neštátnym zariadeniam, ako predpisuje zákon.

Neštátne zariadenia sú zariadenia iného typu, kde je na mieste, aby sa na ich dofinancovaní podieľal zriaďovateľ, ale aj rodičia, pretože je na ich rozhodnutí, aké zariadenie budú deti navštevovať. Za neprijateľné považujeme aj to, aby mestá financovali „deti“ do dovŕšenia 25 roku v ZUŠ. Predkladateľ navyše nepredložil dopadovú štúdiu, opätovne zvyšuje napätie v rozpočtoch miest, bez toho aby riešil podfinancovanie miestnej samosprávy, čo je tiež v rozpore s Európskou chartou miestnej samosprávy. Podľa nej majú mať mestá k dispozícii finančné zdroje úmerné ich kompetenciám, ktoré im ukladá ústava a zákon. Akémukoľvek zásahu do systému financovania kompetencií má predchádzať programovým vyhlásením vlády avizovaná komplexná reforma verejnej správy a odstránenie delenia kompetencií, ako je to aj v tomto prípade. ÚMS preto privítala záväzok prehodnotenia rozdelenia kompetencií medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy a žiada, aby do obdobia prijatia úprav nezasahovala NR SR a Vláda SR do právomocí miest takýmito nesystémovými rozhodnutiami.

Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení aj tejto problematiky, svoju váhu a svoj prínos.

 

Financovanie súkromných a cirkevných škôl po novele zákona

Novela má upraviť financovanie školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl a školských zariadení v súlade s platnými zmluvami medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení. Návrh by mal zaviesť dvojaký právny režim financovania škôl v závislosti od zriaďovateľa. Vo vzťahu k financovaniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa navrhuje ponechať doterajšiu úpravu. Ak však ide o školy v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzických a právnických osôb či štátom uznaných cirkví, navrhujú poslanci nový spôsob financovania, a to na základe zmluvy. Vo vzťahu k financovaniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa navrhuje ponechať doterajšiu úpravu. V prípade škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzických a právnických osôb či štátom uznaných cirkví navrhujú poslanci spôsob financovania na základe zmluvy. Pojem "dotácia" sa má nahradiť slovami "finančné prostriedky". Vo vzťahu k financovaniu detí, žiakov a poslucháčov niektorých súkromných a cirkevných škôl obcou by sa mal vek 15 rokov zvýšiť na 25. Účinnosť by mala novelizácia v prípade schválenia nadobudnúť od 1. januára 2022.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55831


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov