Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základnej školy v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Cieľom testovania žiakov 5. ročníka je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania, pripravenosť na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Cieľom testovania žiakov 9. ročníka je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. 

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl 

  • Termín: 21. november 2018 (streda).
  • Predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.
  • Testovaní: žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Informácie: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

  • Termín: 3. apríl 2019 (streda) - matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, 4. apríl 2019 (štvrtok) - ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
  • Testovaní: žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
  • Náhradný termín: 16. a 17. apríl 2019 (utorok, streda).

V súvislosti so zavádzaním inovovaného Štátneho vzdelávacieho programudochádza ku zmenám v testovaní v predmete slovenský jazyk a slovenská literatúra v školskom roku 2018/2019. Test zo SJSL bude overovať aj komunikačné kompetencie v častiach - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazyková a literárna komunikácia.

V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh definovaných v teste, podobne, ako je to v cudzom jazyku.

Informácie: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/data/att/13081.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk