Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

Prvý termín pre odbory vzdelávania na gymnáziách, stredných odborných školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je 29. 4. V prípade potreby aj 30. 4. a 26. 4. Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je termín prijímacích skúšok stanovaný na 2. 5., v prípade potreby aj 3. 5. Druhý termín pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je 9. 5. V prípade potreby aj 10. 5. a 13. 5. a pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je termín prijímacích skúšok stanovaný 7. 5. Zoznam výsledkov uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na výveske školy a na webovom sídle školy sa zverejní do 17. 5. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. 5. písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Overenie športového nadania na stredné športové školy sa uskutoční 25. 3. až 19. 4. pre všetky druhy športov. Na strednú športovú školu sa prijímajú uchádzači až po overení zdravotnej spôsobilosti. uchádzač pripája k prihláške na strednú športovú školu aj vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/28101.pdf


Zmeny v oznamovaní výsledkov prijímacieho konania na stredné školy

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu.

Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí, resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným ZVEREJNENÝ ZOZNAM UCHÁDZAČOV PODĽA VÝSLEDKOV PRIJATIA.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/27223.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov