Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje MŠVVaŠ SR termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024.

Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

Prvý termín - pre odbory vzdelávania, v ktorých sa overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

  • vyžaduje - 2. 5. 2023, príp. aj 3. 5. 2023 a 28. 4. 2023.
  • nevyžaduje - 4. 5. 2023, príp. aj 5. 5.2023.

Druhý termín - pre odbory vzdelávania, v ktorých sa overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

  • vyžaduje - 11. 5. 2023, príp. aj 12. 5. 2023 a 15. 5. 2023.
  • nevyžaduje - 9. 5. 2023, príp. aj 10. 5. 2023.

Riaditeľ SŠ zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. 5. 2023. Plnoletý uchádzač, resp. zákonný zástupca do 24. 5. 2023 písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie.

Ďalší termín na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka okrem SŠ s osemročným vzdelávacím programom je 20. 6. 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. 6. 2023.

Riaditeľ SŠ zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. 6. 2023. Plnoletý uchádzač, resp. zákonný zástupca do 28. 6. 2023 písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie.

Stredné športové školy - overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

Prvá fáza – termín overenia športového nadania21. 3. až 14. 4. 2023 pre všetky druhy športov.

Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti

  • 1. termín - 2. 5.  2023, prípaj 28. 4. 2023 a 3. 5. 2023, 
  • 2. termín - 11. 5. 2023, príp. aj 12. 5. 2023 a 15. 5. 2023.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/24608.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov