Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Téma: Záväznosť smernice aj po nepodpísaní zamestnancom

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Vyberáme z Manažmentu školy v praxi č. 4/2022

Riaditeľ školy vypracuje smernicu. Je záväzná pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy aj v tom prípade, ak ju niektorí zamestnanci nepodpíšu, nesúhlasia s ňou? Môže riaditeľ smernicu, resp. štatút  k prijímaciemu konaniu na strednú školu dať podpísať zamestnancom bez predchádzajúceho prerokovania dotknutými osobami? 

Kompetencie riaditeľa školy, resp. školského zariadenia upravuje § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školu a školské zariadenia riadi riaditeľ. Na jednej strane riaditeľ zodpovedá za chod školy, resp. školského zariadenia, a s tým súvisí aj povinnosť vydávať vnútorné predpisy, na strane druhej vykonáva prenesený výkon štátnej správy, a s tým súvisí aj jeho rozhodovacia činnosť, napr. aj vo vzťahu k prijímaciemu konaniu.

Príklad:

Riaditeľ školy, resp. školského zariadenia zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Vyhlášky z oblasti školstva upravujú ďalšie úlohy riaditeľa školy, čím sa rozširuje ich okruh. Podľa nich riaditeľ vydáva organizačný poriadok školy a prevádzkové poriadky. Podnet na spracovanie návrhu vnútorného predpisu alebo na aktualizáciu vnútorného predpisu je oprávnený podať každý zamestnanec, resp. odborný organizačný útvar školy, obvykle sa označuje ako „navrhovateľ“. Samotný obsah už spracuje navrhovateľ. Potom spracovateľ poskytne vnútorný predpis na pripomienkovanie, aby sa odstránili prípadne nedostatky a skvalitnil samotný návrh. V prípade nedosiahnutia zhody o akceptovaní, resp. neakceptovaní sporných pripomienok rozhodne riaditeľ školy.

Stručná odpoveď na otázku záväznosti smernice pri jej nepodpísaní, resp. nesúhlase zamestnancom školy je, že vnútorné predpisy sú záväzné pre všetkých zamestnancov školy a každý zamestnanec školy je povinný oboznámiť sa s vnútornými predpismi,čo potvrdí svojim podpisom s uvedením dňa oboznámenia na príslušnej strane vnútorného predpisu. Pretože ide o oboznámenie sa s predpisom a nie jeho schvaľovanie, riaditeľ školy je povinný iba preukázať, že bol zamestnanec oboznámený s takýmto predpisom, a to môže zabezpečiť podpisom svedka, pred ktorým zamestnanca s vnútorným predpisom oboznámil, a splnil si tak povinnosť.

Vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom vydania, ktorý je totožný s dňom schválenia vnútorného predpisu riaditeľom školy. Až podpis riaditeľa školy je podmienkou platnosti vnútorného predpisu.

O podrobnostiach k vydávaniu interných právnych aktov odporúčame článok Ingrid Konečnej Veverkovej „Vnútorné predpisy pre školy a školské zariadenie“, kde sa dočítate, ako sa takéto vnútorné predpisy tvoria, a akú majú záväznosť.

Pokiaľ ide o vašu otázku k prijímaciemu konaniu, tak tu ustanovenie § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvádza, že riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy ďalej po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre termíny prijímacieho konania podľa § 66 ods. 5.

Riaditeľ strednej školy je povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr do 30. novembra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie; pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

Z uvedeného vyplýva, že prijímacie konanie upravuje zákon a proces, obsah je v plnej kompetencii riaditeľa školy. Podpis zamestnancov školy sa nevyžaduje. Vyžaduje sa jeho prerokovanie v pedagogickej rade školy, vyjadrenie rady školy a súhlas zriaďovateľa.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk