Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Telesná a športová výchova - poslanci prelomili veto prezidentky

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Poslanci NR SR prelomili veto prezidentky SR. Tretia hodina telesnej výchovy na základných školách sa zavedie od 1. septembra 2023. 

Znenie zákona: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9434

 

§ 15a - Vyučovanie telesnej a športovej výchovy

  1. V školách podľa tohto zákona okrem základných umeleckých škôl, tanečných konzervatórií, hudobných a dramatických konzervatórií, jazykových škôl a materských škôl sa vyučuje telesná a športová výchova.
  2. Úlohou telesnej a športovej výchovy je prispievať k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, brannej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, prispievať k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu, rozvíjať pohybovú gramotnosť a osobnosť ako celok po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej a morálnej.
  3. Telesná a športová výchova je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu v oblasti zdravie a pohyb a vyučuje sa ako jeden z povinných vyučovacích predmetov.
  4. Telesná a športová výchova sa na základnej škole vyučuje v rozsahu najmenej troch vyučovacích hodín týždenne; toto ustanovenie sa nevzťahuje na základnú školu, ktorá má menej ako päť tried.
  5. Telesná a športová výchova sa na strednej škole vyučuje v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne.
  6. Škola môže využiť voliteľné hodiny na vyučovanie telesnej a športovej výchovy nad rozsah vyučovacích hodín podľa odsekov 4 a 5.

§ 161s - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023

Ustanovenie § 15a ods. 4 o vyučovaní telesnej a športovej výchovy v rozsahu najmenej troch vyučovacích hodín týždenne sa pre základné školy, ktoré nemajú k 31. augustu 2023 prístup k telocvični, a pre štvrtý ročník cirkevných škôl prvýkrát použije od 1. septembra 2025.

Znenie zákona: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=530123

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9183

1. 6. 2023

Prezidentka vetovala novelu školského zákona, ktorá má zaviesť tretiu hodinu telesnej výchovy

Prezidentka navrhovala, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní, schválila zákon s týmito zmenami:

  1. V čl. I schváleného zákona sa vypúšťa druhý bod. Doterajšie označenie prvého bodu sa zrušuje.
  2. V čl. II schváleného zákona sa slová „1. septembra 2023“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2025“.

Prezidentka SR je toho názoru,  že problematika úpravy počtu hodín telesnej a športovej výchovy má byť predovšetkým odbornou otázkou (pre rezort školstva) a nie politickou otázkou. Upozorňuje, že podľa odborných stanovísk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátnej školskej inšpekcie, predstaviteľov profesijných organizácií regionálneho školstva a Odborového zväzu školstva schválený zákon je so schválenou účinnosťou od 1. septembra 2023 nevykonateľný aj pre tie školy, ktoré majú prístup k telocvični, resp. vykonateľný len pre málo škôl a spôsobí závažný zásah do výchovno-vzdelávacej činnosti škôl.

Zároveň má voči schválenému zákonu aj nezanedbateľnú ústavnoprávnu výhradu. V schválenom zákone sa pri ustanovení odkladu účinnosti neodôvodnene rozdielne zaobchádza s cirkevnými školami, resp. odkladá sa ich povinnosť zabezpečovať tretiu hodinu telesnej výchovy pre žiakov štvrtého ročníka bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú prístup k telocvični, a to v porovnaní s ostatnými základnými školami, ktoré majú tiež len jednu disponibilnú hodinu, ktorú môžu využívať na svoju špecializáciu, ktorú často rozvíjajú už od predchádzajúcich ročníkov a pri ktorých sa účinnosť odkladá len v prípade, ak nemajú prístup k telocvični.

Zdroj a celé znenie odôvodnenia:  hhttps://www.prezident.sk/page/podpisane-a-vratene-zakony/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov