Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Súhlas druhého rodiča pri striedavej starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Chcel by som sa spýtať ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Rodičia sú rozvedení a majú súdom určenú striedavú starostlivosť. Bývajú v rozličných mestách a chcú zapísať dieťa do školy vo svojom meste. Je potrebný aj súhlas druhého rodiča k uvedenému zápisu? Ktorá škola bude kmeňovou školou?

Odpoveď:

V rozsudku súdu, ktorým súd upravil rodičovské práva a povinnosti by malo byť určené, kde má dieťa trvalé bydlisko po rozvode rodičov. Aj keď je dieťa v striedavej starostlivosti, tak je to u jedného z rodičov, kedže nemôže mať dve trvalé bydliská. Kmeňová škola pre zápis dieťaťa do prvého ročníka je teda škola v mieste trvalého bydliska dieťaťa.

O tom, ktorú školu bude dieťa navštevovať, sa rodičia musia dohodnúť, nakoľko nejde o bežnú záležitosť, o ktorej môže rodič ako zákonný zástupca rozhodnúť bez súhlasu druhého rodiča, ale o podstatnú vec.

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v § 35 hovorí, že  "Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Verím však, že rodičia dajú prednosť dohode o tom, v ktorom meste bude dieťa navštevovať ZŠ a nebudú zbytočne vystavovať svoje dieťa ďalším záťažovým situáciám, ktoré sa spájajú so zisťovaním názoru dieťaťa súdom.

28. 4. 2017


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov