Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Štyri priamo riadené organizácie ministerstva školstva budú pod jednou strechou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súčasnosti pripravuje transformáciu štyroch priamo riadených organizácií do jednej organizácie, ktorá bude bližšie k školám, školským zariadeniam a mládežníckym organizáciám. 

Súčasťou transformovanej inštitúcie - Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, budú súčasné etablované organizácie: Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže a Slovenská pedagogická knižnica. V rámci svojej činnosti bude poskytovať podporu pedagogickým a odborným zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom, ako aj pracovníkom s mládežou.

Cieľom transformácie je optimalizovať štruktúru a činnosti priamo riadených organizácií tak, aby prinášali maximálny úžitok a čo najefektívnejšie využitie zdrojov na vzdelávanie - formálne i neformálne. Súčasným zámerom ministerstva je spojiť začiatkom roka 2022 organizácie, ktoré si sú svojou činnosťou blízke a vzájomne na seba nadväzujú. Budú zabezpečovať lepšiu dostupnosť a adresnosť pomoci učiteľom v regionálnom školstve, maximalizovať funkčnosť a zefektívňovať doterajšiu činnosť transformujúcich sa organizácií.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže bude pokračovať v doteraz realizovaných činnostiach, ako napríklad vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení, aplikovaný pedagogický výskum, organizovanie predmetových olympiád a súťaží, neformálne vzdelávanie mládeže či správa knižničného fondu. Okrem nich bude v blízkej budúcnosti zabezpečovať aj nové činnosti, ktoré vyplývajú z plánovaných kurikulárnych zmien, zavádzania podporných opatrení pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a budú prispievať k skvalitneniu vzdelávania a podpory pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom. Už dnes možno identifikovať pozitívne prínosy transformácie.

 

Po ukončení procesu transformácie budú zriadené spoločné úrady pre regionálne úrady školskej správy a krajské centrá novej organizácie tak, aby sa „pod jednou strechou“ vytvoril tzv. stredný článok riadenia, metodického usmerňovania a podpory škôl a školských zariadení.

Zdroj: https://www.minedu.sk/styri-priamo-riadene-organizacie-ministerstva-skolstva-budu-pod-jednou-strechou-narodneho-institutu-vzdelavania-a-mladeze/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov