Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Študenti po maturite nemusia ukončenie štúdia hlásiť

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa v súvislosti s blížiacimi sa maturitami upozorňuje študentov, že bezprostredne po ukončení stredoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie či prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Študent nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti ani v období medzi ukončením štúdia na strednej škole a začiatkom štúdia na vysokej škole ani medzi jednotlivými stupňami vysokoškolského štúdia, resp. doktorandského štúdia.

Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) nie je povinne poistený na sociálne poistenie, nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. Z dôvodu začiatku, ukončenia, prerušenia štúdia nemusí Sociálnej poisťovni nič oznamovať, ani platiť poistné.

Ak absolvent školy zostane po ukončení štúdia nezamestnaný, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce alebo nie. Nikto za neho neplatí poistné na sociálne poistenie, ale súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky. Takýto absolvent má možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie. 

Povinnosti študenta voči Sociálnej poisťovni v ďalšom období závisia od toho, v akej životnej situácii sa po ukončení školy ocitne – ak sa zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni bude za neho plniť jeho zamestnávateľ. Ak začne podnikať, budú jeho povinnosti závisieť od dosiahnutých príjmov z podnikania v nasledujúcom kalendárnom roku podľa daňového priznania tak ako u všetkých ostatných živnostníkov a SZČO. Ak odíde pracovať do zahraničia, poistné si bude platiť v zahraničnej inštitúcii, nemusí to Sociálnej poisťovni nahlasovať.

Zdroj: www.socpoist.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk