Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stretnutie predsedu OZ školstva s predsedom Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Dňa 12. 10. 2021 sa stretol predseda OZ školstva Pavol Ondek, špecialistka združenia ZŠ Ingrid Kováčová a predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka. Rokovali najmä o legislatívnych návrhov zákonov. 

OZ školstva navrhol úpravy ustanovení týkajúcich sa oblasti manažérskeho portfólia pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí nevykonávali pracovnú činnosť na pozícii vedúceho pedagogického, resp. odborného zamestnanca. Navrhujú, aby obsah manažérskeho portfólia tvorili len doklady o absolvovanom ďalšom vzdelávaní.  Presadzujú názor, že na získanie profesijných kompetencií na výkon pracovnej činnosti vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov je postačujúce absolvovanie základného modulu a ďalších dvoch modulov pre zástupcu riaditeľa, hlavného MOV, vedúceho vychovávateľa, vedúceho odborného útvaru. Absolvovanie celého rozširujúceho programu navrhujú ponechať len pre riaditeľov škôl. OZ školstva navrhuje, aby lehota pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov okrem riaditeľa na získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca bola v trvaní 5 rokov od začatia výkonu tejto činnosti.

OZ školstva požiadal, aby v školskom zákone bolo jasne stanovené, že štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. V rámcových učebných plánoch žiada vymedziť najmenšie počty hodín pre jednotlivé ročníky a nie iba pre stupeň vzdelania, resp. pre vzdelávacie cykly a žiada aj úpravu ustanovenia k vzdelávacím štandardov na ročníky. 

Otvorená bola aj otázka financovania školstva, navýšenia platov v rezorte. Predseda OZ školstvo zdôraznil, že treba navýšiť prevádzkový normatív všetkých typov škôl v regionálnom školstve a na vysokých školách prehodnotiť zníženie financií z dôvodu optimalizácie stavu zamestnancov. Otázka navýšenia tarifných platov zostáva zatiaľ otvorená.

Zdroj a celé znenie správy: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stretnutie-predsedu-oz-psav-na-slovensku-s-predsedom-vyboru-narodnej-rady-slovenskej-republiky-.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov