Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži termín podania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ako aj fakt, že v ostatnom období boli často novelizované právne predpisy, by sme radi upriamili pozornosť pedagogickej i laickej verejnosti na najdôležitejšie informácie súvisiace s materskou školou a procesom prijímania detí na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ materskej školy určí a zverejní konkrétny termín a miesto podávania žiadostí po dohode so zriaďovateľom; zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy; rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022; vydá rozhodnutie o prijatí, v ktorom môže určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo diagnostický pobyt, ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace; dodržiava princípy rovného prístupu k výchove a vzdelávaniu, inkluzívnosti vzdelávania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie pri prijímaní detí do materskej školy.

Na základe predchádzajúcich inšpekčných zistení je možné konštatovať, že pri procese rozhodovania približne jedna štvrtina riaditeľov z navštívených materských škôl dlhodobo opomína aktuálny právny stav. Ako najčastejšie pochybenia riaditeľov pri procese rozhodovania ŠŠI uvádza:

  • neurčenie alebo stanovenie diskriminačných ostatných podmienok prijímania detí do materskej školy (zamestnanosť zákonných zástupcov, matka na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom ap.);
  • prijatie viac detí ako určuje príslušné ustanovenie školského zákona;
  • prijatie dieťaťa mladšieho ako dva roky;
  • prijatie dieťaťa bez žiadosti alebo bez potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti;
  • neakceptovanie kapacity určenej rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva;
  • prijatie dieťa do materskej školy bez vydania rozhodnutia o prijatí;
  • nevyžadovanie predloženia príslušnej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zdroj a celé znenie textu: https://www.ssi.sk/2022/04/21/prijimanie-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov