Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Postup pri úprave školského vzdelávacieho programu

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Po prechode vzdelávania od marca 2020 z prezenčnej na dištančnú formu alebo ich súbežnú koexistenciu sa v mnohých ZŠ, gymnáziách i SOŠ prejavujú niektoré negatívne dopady vzdelávania na diaľku. Vo viacerých školách sa ukazuje potreba po opätovnej analýze plnenia obsahových a výkonových štandardov v triedach a ročníkoch v novom školskom roku prehodnotiť a upraviť školský vzdelávací program, zosúladiť ho so Štátnym vzdelávacím programom.

Efektívne úpravy školského vzdelávacieho programu musia vychádzať z dôslednej analýzy stavuAk škola na základe analýzy neeviduje rozdiel medzi plánovaným objemom vedomostí a zručností žiakov (učebné osnovy) a skutočným stavom vo vedomostiach, ponechá pôvodný učebný plán. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce situácie a z nich vyplývajúce potrebné úpravy patrí úprava učebného plánu, úprava učebných osnov, úprava organizácie vzdelávania a prehodnotenie systému hodnotenia a klasifikácie žiakov v súvislosti s úpravou učebných osnov. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2021/06/28/ako-postupovat-pri-uprave-skolskeho-vzdelavacieho-programu/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuality

Efektívna spolupráca učiteľov a podporných tímov ako výzva

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. , Mgr. Robert Sabo, PhD.

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

pracovnepravo.sk

Vyberáme z portálu daneauctovnictvo.sk

daneauctovnictvo.sk