Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI: Monitorovanie opatrení na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní na základných školách.

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia zameriava svoju pozornosť aj na opatrenia zabezpečujúce podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní. 

V kontrolovaných školách postupne narastal priemerný počet ospravedlnených hodín na 1 žiaka z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov zapríčinenou ochorením COVID-19 a úpravou právnych predpisov, podľa ktorých zákonní zástupcovia mali právo ospravedlniť neprítomnosť žiaka aj v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni bez lekárskeho potvrdenia. 

K najúčinnejším opatreniam zo strany škôl pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a záškoláctva žiakov patrili zriadenie nultého ročníka, sústavné diagnostické pozorovanie, uplatňovanie inovatívnych vyučovacích metód a tréningového programu na podporu motorických zručností a pozornosti žiakov, aplikovanie celodenného systému starostlivosti o žiakov a celodennej výchovnej starostlivosti, zavedenie inštitútu asistenta učiteľa/vychovávateľa, vytváranie funkčných školských podporných tímov, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít, vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti školského neúspechu žiakov a vzdelávanie zamerané na podporu rovného prístupu žiakov k vzdelávaniu, aktívna spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, využívanie pomoci sociálneho pedagóga.

Monitorovanie opatrení na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní na základných školách.

 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2024/03/12/vysoka-absencia-ziakov-ma-priamy-dosah-na-ich-vzdelavacie-vysledky/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov