Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Obsah a štruktúru správy určuje vykonávací všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z., ktorým je vyhláška č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „vyhláška č. 435/2020 Z. z.“). Vyhláška nadobudla účinnosť 1. 1. 2021 a nahradila vyhlášku č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Podľa vyhlášky č. 435/2020 Z. z. budú postupovať školy a školské zariadenia pri spracovaní správy za predchádzajúci školský rok, t. j. školský rok 2020/2021.

Vyhláška č. 435/2020 Z. z. určuje v § 2 ods. 1 až 4 povinné náležitosti správy a v § 2 ods. 5 fakultatívne (nepovinné) náležitosti správy.

Správa musí obsahovať tieto náležitosti:

 • údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, ak ho má zriadené, adresa elektronickej pošty, mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie, mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy alebo rady školského zariadenia, ak je zriadená,
 • údaje o zriaďovateľovi v rozsahu názov, ak je zriaďovateľom právnická osoba, alebo meno a priezvisko, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, sídlo, ak je zriaďovateľom právnická osoba, alebo adresa trvalého pobytu, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty,
 • informáciu o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia - treba uviesť, aké poradné orgány má riaditeľ školy zriadené, obvykle ide o pedagogickú radu školy, operatívne porady riaditeľa školy a metodické orgány – metodické združenia a predmetové komisie,
 • počet detí, žiakov alebo poslucháčov - uvádza sa celkový počet 
 • detí, ktoré navštevujú materskú školu alebo akékoľvek školské zariadenie bez ohľadu na vek, 
 • žiakov, ktorí navštevujú akýkoľvek druh alebo typ školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, 
 • poslucháčov, ktorí navštevujú konzervatórium a jazykovú školu, 
 • za školu ako celok, pri spojenej škole je vhodné uviesť počty aj podľa organizačných zložiek.
 • počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov - uvádza sa počet zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí majú uzatvorenú so školou a školským zariadením pracovnú zmluvu (zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa neuvádzajú),
 • údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov - odporúča sa uviesť, koľko pedagogických zamestnancov je kvalifikovaných, koľko nekvalifikovaných a koľkým pedagogickým zamestnancom plynie lehota, v rámci ktorej sú povinní splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia, alebo po preradení do inej kategórie pedagogického zamestnanca, alebo od začiatku výkonu pracovnej činnosti v škole, školskom zariadení alebo v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti,
 • informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené,
 • informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení,
 • informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia,
 • informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky.

Vyhláška č. 435/2020 Z. z. určuje ďalšie povinné náležitosti správy:

 • ak ide o materskú školu – správa obsahuje aj informáciu o počte detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) a počte prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva,
 • ak ide o základnú školu - správa obsahuje aj informáciu o počte žiakov so ŠVVP, počte zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva, počte žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole, počte žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole a výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania,
 • ak ide o strednú školu - správa obsahuje aj:
 • informáciu o počte žiakov so ŠVVP, počte prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva, počte prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole, počte uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku,
 • zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania,
 • výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania, výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania a výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium.

Podľa vyhlášky č. 435/2020 Z. z. do správy sa môžu zaradiť aj informácie:

 • o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia,
 • o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase,
 • o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
 • iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné.

Škola a školské zariadenie vypracovanú správu predkladá na prerokovanie do pedagogickej rady.

Po prerokovaní v pedagogickej rade musí škola a školské zariadenie v termíne do 15. októbra príslušného roka správu predložiť na vyjadrenie príslušnému orgánu školskej samosprávy (rade školy alebo rade školského zariadenia, ak je zriadená). Orgán školskej samosprávy sa musí k správe vyjadriť a toto vyjadrenie sa tak stáva prílohou správy. Správa vrátane prílohy musí byť do 31. októbra príslušného roka predložená na schválenie zriaďovateľovi školy a školského zariadenia. Škola a školské zariadenie musí zverejniť schválenú správu do 31. decembra príslušného roka na obvyklom mieste a na webovom sídle školy, ak je zriadené.

Zdroj a celé znenie článku Spracovanie správ škôl a školských zariadení v časopise Manažment školy v praxi

Vzory na www.direktor.sk aj tu:


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov