Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Spôsob pridelenia príspevku na školu v prírode na rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s § 4ac ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o pridelení príspevku na školu v prírode a o výške príspevku.

Pri príprave rozpisu finančných prostriedkov na školu v prírode na rok 2023 vychádzalo ministerstvo z predpokladu, že pre každú základnú školu poskytne príspevok na školu v prírode pre žiakov jedného ročníka na prvom stupni základnej školy. Ministerstvo zohľadňuje skutočnosť, že uskutočňovanie škôl v prírode sa môže na jednotlivých školách po organizačnej stránke líšiť, nemusí byť napríklad na všetkých školách viazané na rovnaký ročník. Príspevok sa poskytuje na školy v prírode konané počas kalendárneho roka 2023.

Príspevok na školu v prírode sa týka len žiakov základných škôl na prvom stupni. Výška príspevku na jedného žiaka  je 100 €, pre školy v najmenej rozvinutých okresoch (podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov) je výška príspevku 150 €. 

Škola môže použiť príspevok na pokrytie nákladov na školu v prírode pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy prvého stupňa základnej školy. Príspevok možno použiť na výdavky, na ktoré je možné podľa osobitných predpisov https://www.minedu.sk/minedu/ použiť príspevok zákonného zástupcu žiaka. Finančné prostriedky budú účelovo určené na príslušné aktivity konané minimálne v trvaní piatich dní s tým, že škola použije príspevok 100 € (resp. 150 €) na každého žiaka, ktorý sa zúčastní školy v prírode. To znamená, že stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Ministerstvo prideľuje na rok 2023 finančné prostriedky školám, ktoré v Eduzbere 2022 nahlásili požiadavky na žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2023 zúčastnia školy v prírode. Vzhľadom k tomu, že tieto požiadavky prevyšujú možnosti štátneho rozpočtu, ministerstvo určilo pre každú školu  maximálne ohraničenie počtu žiakov, pre ktorých môže byť príspevok pridelený (je to väčšie z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na prvom stupni základnej školy v školskom roku 2022/2023).

Pokiaľ sa podporovaných aktivít zúčastní v kalendárnom roku menší počet žiakov ako je schválený počet, je škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na školu v prírode na žiaka boli nižšie ako suma príspevku 100 € resp. 150 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej podporovanej aktivity v roku 2023.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov