Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Spôsob pridelenia príspevku na kurzy pohybových aktivít v prírode na rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s § 4ab ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) informáciu o  pridelení príspevku na kurzy pohybových aktivít v prírode.

Pri príprave rozpisu finančných prostriedkov na lyžiarsky kurz na rok 2023 vychádzalo ministerstvo z predpokladu, že pre každú základnú školu poskytne príspevok na lyžiarsky kurz pre žiakov jedného ročníka na druhom stupni základnej školy a pre žiakov jedného ročníka strednej školy. Uskutočňovanie lyžiarskych kurzov sa môže na jednotlivých školách po organizačnej stránke líšiť, nemusí byť napríklad na všetkých školách viazané na rovnaký ročník.

Príspevok sa poskytuje na lyžiarske kurzy  konané počas kalendárneho roka 2023. Výška príspevku na jedného žiaka je 150 €.

Škola môže použiť príspevok na pokrytie nákladov na lyžiarsky kurz pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy druhého stupňa základnej školy a jedenkrát počas jeho návštevy strednej školy v dennej forme štúdia. Stredná škola s osemročným vzdelávacím programom môže použiť príspevok na lyžiarsky kurz na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.

Príspevok možno použiť na výdavky, na ktoré je možné podľa osobitných predpisov použiť príspevok zákonného zástupcu žiaka. Finančné prostriedky budú účelovo určené na príslušné aktivity konané minimálne v trvaní piatich dní s tým, že škola použije príspevok 150 € na každého žiaka, ktorý sa zúčastní lyžiarskeho kurzu. To znamená, že stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Ministerstvo prideľuje na rok 2023 finančné prostriedky školám, ktoré v  Eduzbere 2022 nahlásili  požiadavky na  žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2023 zúčastnia lyžiarskeho kurzu. Vzhľadom k tomu, že tieto požiadavky prevyšujú možnosti štátneho rozpočtu, ministerstvo určilo pre každú školu  maximálne ohraničenie počtu žiakov, pre ktorých môže byť príspevok pridelený ( je to väčšie z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na druhom stupni základnej školy alebo na strednej škole v školskom roku 2022/2023).

Pokiaľ sa podporovaných aktivít zúčastní v kalendárnom roku menší počet žiakov ako je schválený počet, je škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na lyžiarsky kurz na žiaka boli nižšie ako suma príspevku 150 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej podporovanej aktivity v roku 2023.

Zdroj: https://www.minedu.sk/sposob-pridelenia-prispevku-na-kurzy-pohybovych-aktivit-v-prirode-na-rok-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov