Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Špecializovaná činnosť triedneho učiteľa

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Príspevok ponúka analýzu kariérovej pozície triedneho učiteľa podĺa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“). Upozorníme na kompetencie triedneho učiteľa definované v kompetenčnom profile, ktorý je súčasťou Pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. JUDr. Dagmar Tragalová zodpovie otázku, ktorá sa týka odobratia triednictva v priebehu školského roka.

Triedny učiteľ podĺa zákona č. 138/2019 Z. z.

Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti. Činnosť triedneho učiteľa patrí medzi kariérové pozície vykonávajúce špecializovanú činnosť. Podĺa § 36 zákona č. 138/2019 Z. z. vykonáva v kariérovej pozícii triedny učiteľ špecializovanú činnosť.

Podĺa § 37 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a:

 • koordinuje výchovu a vzdelávanie v príslušnej triede,
 • zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie,
 • zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi alebo žiakmi navzájom, medzi deťmi alebo žiakmi a zamestnancami školy,
 • spolupracuje so zákonnými zástupcami, pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami,
 • poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom poradenstvo vo výchove a vzdelávaní.

Podĺa § 37 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej triede. Podľa potrieb školy môže učiteľ vykonávať činnosť triedneho učiteľa v dvoch a viacerých triedach.

Činnosť triedneho učiteľa môže vykonávať aj učiteľ, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie, ak nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného učiteľa.

Špecializačné vzdelávanie

Podĺa § 49 a § 50 zákona č. 138/2019 Z. z. je cieľom špecializačného vzdelávania získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností. Špecializačné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 50 hodín ako schválený jednoduchý program špecializačného vzdelávania, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.

Záverečná skúška môže byť aj praktická. O priebehu záverečnej skúšky sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, názov špecializačného vzdelávania, oblasti alebo témy, z ktorých pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonal záverečnú skúšku, celkový výsledok záverečnej skúšky, miesto a dátum konania záverečnej skúšky, podpis predsedu skúšobnej komisie a členov skúšobnej komisie.

Na základe protokolu o úspešnom vykonaní záverečnej skúšky poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o špecializačnom vzdelávaní.  Osvedčenie obsahuje evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia; titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca; dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca; názov špecializačného vzdelávania; rozsah vzdelávania v hodinách; číslo a dátum schválenia špecializačného vzdelávania; názov kariérovej pozície; odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.

Podľa § 87 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. od pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonával špecializované činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, výchovného poradcu, kariérového poradcu a uvádzajúceho odborného zamestnanca podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, sa špecializačné vzdelávanie nevyžaduje do 31. augusta 2025.

V období podľa prvej vety sa podmienka absolvovania špecializačného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 považuje za splnenú.

Kompetenčný profil triedneho učiteľa

Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, v Prílohe č. 20 definuje kompetenčný profil triedneho učiteľa v troch oblastiach.

V oblasti „Dieťa/žiak“ triedny učiteľ vie:

 • identifikovať individuálne a vývinové charakteristiky dieťaťa/žiaka (kompetencie - triedny učiteľ s využitím metód a nástrojov pedagogickej diagnostiky identifikuje špecifiká v osobnostnom vývine dieťaťa/žiaka v triede, učebné štýly a správanie sa detí/žiakov v triede, príčiny problémov v učení a správaní sa detí/žiakov v triede, interpretuje výsledky pedagogickej diagnostiky a vyvodí závery pre činnosť triedneho učiteľa v spolupráci s poradenským zariadením vypracováva individuálny vzdelávací plán pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),
 • identifikovať sociokultúrny kontext vývinu dieťaťa/žiaka (kompetencie - triedny učiteľ s využitím metód a nástrojov pedagogickej diagnostiky identifikuje špecifiká sociálneho a kultúrneho prostredia detí/žiakov v triede na základe vlastných zistení, na základe osobného kontaktu, záujmu dieťaťa/žiaka, na základe podnetu od iných pedagogických zamestnancov, zákonného zástupcu a pod. interpretuje výsledky pedagogickej diagnostiky a vyvodí závery pre činnosť triedneho učiteľa).

V oblasti „Vedenie tried“ triedny učiteľ dokáže:

 • ovládať obsah špecializácie, plánovať a projektovať činnosť triedneho učiteľa (kompetencie: na základe diagnostických zistení aplikuje teoretické poznatky z oblasti vedenia triedy v závislosti od typu problému a potrieb dieťaťa/žiaka dodržiava právne normy a využíva ich v procese vedenia triedy; spolupracuje s odborníkmi a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí a žiakov; vedie pedagogickú dokumentáciu súvisiacu s prácou triedneho učiteľa),
 • plánovať a projektovať činnosť triedneho učiteľa (kompetencie: plánuje a projektuje činnosti podporujúce rozvoj personálnych a sociálnych zručností jednotlivca a triedy - aktivity na riešenie problémov v učení sa a správaní detí/žiakov triedy, aktívnu účasť triedy na živote školy, aktivity podporujúce kooperáciu s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí/žiakov triedy, spoluprácu so zákonnými zástupcami detí/žiakov a širšou verejnosťou; spolupracuje pri plánovaní aktivít poradných orgánov školy; flexibilne reaguje na podnety a ponuky z vonkajšieho prostredia a implementuje resp. iniciuje ich zapracovanie do plánov),
 • realizovať činnosť triedneho učiteľa(kompetencie: na základe výsledkov pedagogickej diagnostiky ovplyvňuje pozitívnu klímu v triede a podnecuje individuálny rozvoj jednotlivcov; citlivo rieši individuálne problémy detí/žiakov s dôrazom na budovanie dôvery, úcty a vzájomného rešpektovania; uplatňuje prosociálne správanie vo vzťahu k deťom/žiakom; uplatňuje stratégie predchádzania sociálno-patologických prejavov detí/žiakov; efektívne komunikuje a spolupracuje so zákonnými zástupcami detí /žiakov vyučujúcimi v triede a ďalšími pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami a špecialistami; koordinuje poradenstvo deťom/žiakom a ich zákonným zástupcov v súlade s ich špeciálnymi potrebami; vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi),
 • hodnotiť priebeh a výsledky činnosti triedneho učiteľa (kompetencie: zapája deti a žiakov do tvorby kritérií hodnotenia; vytvára situácie na rozvoj sebahodnotenia detí a žiakov a na hodnotenie práce skupiny; podporuje samostatnosť a zodpovednosť detí a žiakov za výsledky ich učenia sa; pri hodnotení detí/žiakov využíva individuálnu vzťahovú normu; oceňuje pozitívne prejavy učenia a správania sa detí a žiakov;  na základe výsledkov hodnotenia plánuje ďalšie aktivity v triede).

V oblasti „Profesijný rozvoj“ triedny učiteľ vie:

 • plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj(reflektuje a priebežne vyhodnocuje úroveň svojich špecializovaných kompetencií v kontexte profesijného štandardu; reflektuje a hodnotí vlastnú činnosť špecialistu; využíva spätnú väzbu od pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, žiakov, zákonných zástupcov a pod. na svoj ďalší profesijný rast a sebarozvoj; na základe reflexie a sebareflexie vypracuje a realizuje plán osobného a profesijného rozvoja/rastu; využíva možnosti a rôzne formy celoživotného vzdelávania),
 • stotožniť sa s rolou špecialistu a školou (vystupuje ako reprezentant školy: vo vzťahu k zákonným zástupcom a ďalším partnerom školy, vo vzťahu k verejnosti; spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami, rodinou, komunitou a odbornými inštitúciami; prezentuje vlastné odborné skúsenosti na odborných fórach, v médiách, pozitívne ovplyvňuje kultúru školy).

Špecifikácia kompetenčného profilu je v Pokyne ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení na https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2017/.

/redakcia/

Odobratie triednictva v priebehu školského roka

Otázka: Môže riaditeľ školy v priebehu školského roka odobrať pedagogickému zamestnancovi triednictvo? Ak áno, na základe čoho sa to môže udiať?

Postavenie a úlohy triedneho učiteľa upravuje vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základných školách v ustanovení § 5. Činnosti a kompetencie triedneho učiteľa sú ustanovené v § 37 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj v ďalších vykonávacích predpisoch k zákonu č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa druhu a typu jednotlivých škôl.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede koordinuje triedny učiteľ, ktorého pre každú triedu na školský rok určuje riaditeľ.Činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej triede. Podľa potrieb školy môže učiteľ vykonávať činnosť triedneho učiteľa v dvoch a viacerých triedach. Činnosť triedneho učiteľa môže vykonávať aj učiteľ, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie, ak nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného učiteľa. Triednym učiteľom môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady.

V neprítomnosti triedneho učiteľa vykonáva jeho prácu iný pedagogický zamestnanec, ktorého určí riaditeľ. Počas neprítomnosti triedneho učiteľa dlhšie ako 30 dní určí riaditeľ jeho zástupcu.

Zákon neupravuje odobratie triednictva pedagogickému zamestnancovi. Podľa môjho názoru je v kompetencii riaditeľa, aby posúdil dôvody, pre ktoré pedagogický zamestnanec prestal spĺňať predpoklady pre výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa a z tohto dôvodu mu bude triednictvo odobraté.

Ak triedny učiteľ aj naďalej spĺňa predpoklady a nedohodne sa s riaditeľom školy na zániku tejto špecializovanej činnosti, resp. funkcie, do ktorej bol ustanovený na celý školský rok, podľa môjho názoru by mal triedny učiteľ zotrvať v tejto funkcii. Vychádzam z toho, že zákon rieši dlhšiu neprítomnosť triedneho učiteľa len určením zástupcu triedneho učiteľa a nie zánikom triednictva.

JUDr. Dagmar Tragalová, zdroj: direktor.skOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov