Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálny pedagóg podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časti Riadenie školy 

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu sociálneho pedagóga ako odborného zamestnanca.

Pracovná činnosť odborných zamestnancov

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) v § 6 odseku 2 vymedzuje pracovnú činnosť odborných zamestnancov nasledovne:

 • výkon činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej alebo špeciálno-pedagogickej a reedukácia detí a žiakov a ostatné činnosti s tým súvisiace,
 • poskytovanie karierového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove a vzdelávaní a ostatné činnosti s tým súvisiace,
 • výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení.

Kategórie odborných zamestnancov

Podľa § 23 zákona č. 138/2019 Z. z. sa vymedzujú kategórie odborných zamestnancov na:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Pôsobenie sociálneho pedagóga

Pôsobenie sociálneho pedagóga uvádzané v § 27 odseku 3 zákona č. 138/2019 Z. z. nasledovne:

 • vykonáva preventívne činnosti,
 • poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
 • vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti.

Kompetenčný profil sociálneho pedagóga

Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, v Prílohe č. 19 definuje kompetenčný profil sociálneho pedagóga. 

Predmetom jeho záujmu sú: 

 • dieťa/žiak,
 • proces odbornej činnosti,
 • profesijný rozvoj.

Kariérové stupne 

 1. začínajúci sociálny pedagóg,
 2. samostatný sociálny pedagóg,
 3. sociálny pedagóg s prvou atestáciou,
 4. sociálny pedagóg s druhou atestáciou.

Sociálny pedagóg podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

Podľa § 130 ods. 3 e) zákona č. 245/2008 Z. z. je sociálny pedagóg jednou zo zložiek systému výchovného poradenstva a prevencie. Spolupracuje najmä s rodinou, školou, školským zariadením, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a občianskymi združeniami, pričom zožky systému výchovného poradenstva a prevencie sú organizačne a obsahovo prepojené (§ 130 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.).

Podľa § 130 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. sociálny pedagóg vykonáva svoju činnosť:

Podľa § 130 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. poradenské zariadenie vykonáva činnosti: diagnostické, poradenské, terapeutické, preventívne, rehabilitačné. Sociálna terapia a sociálna rehabilitácia nie je v zákone č. 138/2019 Z. z.explicitne vymedzená. Implicitne ju možno vnímať pod charakteristikou „ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti“


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov