Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálni pedagógovia Slovenska rokovali na 2. Valnom zhromaždení Asociácie sociálnych pedagógov, o.z.

Kategória: Aktuality Autor/i: Asociácia sociálnych pedagógov

Asociácia sociálnych pedagógov (ďalej len "ASPg") je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vzniklo v roku 2018 a bolo Ministerstvom vnútra SR zaregistrované dňa 24. apríla 2018 pod identifikačným číslom 51646692. Založenie ASPg so sídlom na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici bolo vyústením aktivít „Banskobystrickej školy sociálnej pedagogiky“ a tiež požiadaviek sociálnych pedagógov z praxe o založenie občianskeho združenia, ktoré by umožňovalo intenzívnejšiu spoluprácu sociálnych pedagógov a tiež pomáhalo riešiť ich problémy.

Ciele a zameranie O.z. ASPg sú v zmysle Stanov Asociácie sociálnych pedagógov nasledovné (Stanovy ASPg, 2018, s. 1-2): „Hlavným cieľom Občianskeho združenia Asociácia sociálnych pedagógov je združovať ľudí, ktorí participujú na vysokoškolskej príprave sociálnych pedagógov v oblasti teórie, metodológie, metodiky a ďalšieho vzdelávania, ďalej sociálnych pedagógov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v špeciálnych výchovných zariadeniach a tiež absolventov sociálnej pedagogiky, ktorí pôsobia v praxi na iných sociálno-výchovných pozíciách“.

Poslaním ASPg je prispievať svojou činnosťou k ďalšiemu rozvíjaniu preventívnej sociálno-výchovnej práce v školách a školských zariadeniach prostredníctvom odborných seminárov, výcvikov, workshopov, publikačnej činnosti a ďalšími aktivitami.

K najvýznamnejším podujatiam ASPg patria Valné zhromaždenia, na ktorých sú schvaľované zásadné dokumenty, zameranie činnosti tohto združenia, formy vzájomnej spolupráce na centrálnej i regionálnej úrovni i ďalšie otázky vyplývajúce z činnosti občianskeho združenia. Ustanovujúce Valné zhromaždenie ASPg sa konalo 20. júna 2018, ktoré schválilo Stanovy i hlavné orgány tejto inštitúcie. V tomto období bolo do Asociácie prihlásených 40 riadnych a dvaja mimoriadni členovia. V ďalšom období sa do ASPg písomne prihlasovali aj ďalší sociálni pedagógovia.

V poradí 2. Valné zhromaždenie Asociácie sociálnych pedagógov sa konalo až 20.augusta 2020 na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici na tretí pokus, pretože 2x bolo z dôvodu corona-vírusovej pandémie a uzatvorenia vysokých škôl preložené. Počet účastníkov vedenie fakulty obmedzilo do 30 členov, s dôrazom na rešpektovanie všetkých aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

Program 2 Valného zhromaždenia Asociácie sociálnych pedagógov bol ťažiskovo zameraný na tieto oblasti:

  1. Správa o činnosti Asociácie sociálnych pedagógov od jej vzniku a o činnosti regionálnych sekcií a zameranie činnosti v nasledujúcom období (vypracovala a prezentovala ju prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., predsedníčka ASPg).
  2. Aktuálne problémy sociálnych pedagógov v zmysle súčasnej školskej legislatívy (PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPaP v Banskej Bystrici).
  3. Participácia sociálnych pedagógov na implementácii národných inkluzívnych projektov (doc. Vladimír Klein, CSc., vedúci Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky detašovaného pracoviska Inštitútu Juraja Páleša v Levoči KU v Ružomberku).
  4. Spolupráca Asociácie sociálnych pedagógov Slovenska s vydavateľstvom Wolters Kluwer (Mgr. Dušana Bieleszová, redaktorka).

Priebežne ku každému vystúpeniu prebiehala aj živá diskusia. Osobitnú pozornosť venovali účastníci VZ najmä vystúpeniam doc. V. Kleina a PhDr. Ľ Tichého, ktorí prezentovali aktuálne problémy sociálnych pedagógov v praxi v zmysle novej legislatívy i prípravy štandardov Národného projektu „Odborné činnosti sociálneho pedagóga v škole“, ktoré pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. V súlade s vystúpením doc. V. Kleina, členovia ASPg zastávajú názor, že na pozícii sociálnych pedagógov v škole by mali pôsobiť iba absolventi odboru alebo študijného programu sociálna pedagogika, pretože absolventi sociálnej práce, ktorí tiež môžu v zmysle aktuálnej školskej legislatívy pôsobiť ako sociálni pedagógovia v škole, neboli počas vysokoškolskej prípravy na túto činnosť pripravovaní.

Vyústením programu 2 Valného zhromaždenia ASPg boli dokumenty Správa o hospodárení ASPg,  Návrh rozpočtu ASPg na rok 2020 a Návrh personálnych zmien v Predsedníctve ASPg, ktoré predložila podpredsedníčka ASPg doc. Miriam Niklová. Tieto dokumenty boli schválené. Účastníci 2 VZ ASPg dostali od organizátorov tohto podujatia (teda od členiek Predsedníctva ASPg, z Katedry pedagogiky PF UMB) zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2019 pod názvom „Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí?“ a tiež publikáciu „Sociálna pedagogika na Slovensku a v zahraničí – teoretická reflexia a prax“ (2020), ktoré prezentujú najnovšie tendencie rozvoja teórie a praxe sociálnej pedagogiky a profesie sociálnych pedagógov u nás a v zahraničí. Obidve publikácie predstavujú výstupy riešenia aktuálneho výskumného projektu KEGA pod názvom “Aktualizačné vzdelávanie pre sociálnych pedagógov základných a stredných škôl“ (zodpovednými riešiteľkami ktorého v roku 2019 bola prof. J. Hroncová a v roku 2020 doc.M. Niklová) a preto boli účastníkom 2. VZ poskytnuté bezplatne.

Členky Katedry pedagogiky so zameraním na sociálnu pedagogiku už dlhodobo riešia problémy sociálnych pedagógov prostredníctvom výskumných projektov KEGA a VEGA. Pedagogická fakulta UMB patrí k na Slovensku k lídrom vzdelávania sociálnych pedagógov, ktoré sa na nej začalo rozvíjať od akademického roka 2004/2005 a má už vyše 25 ročnú tradíciu. Od roku 2008 sú študenti sociálnej pedagogiky na tejto fakulte ťažiskovo pripravovaní na činnosť sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach, čo umožnil zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a následne aj zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a následne zákon č. 138/2019 Z.z.

V Banskej Bystrici 17.9. 2020

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
(predsedníčka Asociácie sociálnych pedagógov, o.z.)
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
(podpredsedníčka Asociácie sociálnych pedagógov, o.z.)


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov