Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia môže prideliť ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra podľa § 4e ods.1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi základnej školy. Príspevok sa pridelí podľa počtu žiakov zo SZP a výšky príspevku na žiaka zo SZP.

Príspevok sa poskytuje základným školám na žiakov, ktorí sú vzdelávaní v bežnej triede základnej školy. Za žiaka zo SZP sa považuje žiak, ktorý má vyjadrenie CPPPaP alebo žiak, ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi základnej školy.

Podľa § 4e ods. 7 vyššie uvedeného zákona sa príspevok poskytuje podľa počtu žiakov zo SZP, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na:

  • osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga,
  • vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami,
  • účasť žiakov na aktivitách podľa § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZŠ môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka),
  • výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach,
  • zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,
  • príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • zabezpečenie chýbajúcich pomôcok pre žiakov nad rámec dotácie na školské potreby poskytnutej podľa osobitného predpisu.

Zriaďovateľ základnej školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je povinný použiť najmenej 50 % z celkového príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základnú školu na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga.

Výška príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia je stanovená na rok 2021 vo výške 150 eur.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/socialne-znevyhodnene-prostredie-prispevok/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov