Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení od júna

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom legislatívne úpravy v krátkodobých dávkach účinné od 1. júna 2022. Zmeny sa týkajú ochrannej lehoty tehotných, ktorá bude osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ďalej zmeny pri posudzovaní podmienky 270 dní nemocenského poistenia, zmeny v posudzovaní nároku ba materské v rámci ochrannej lehoty i posunu splatnosti poistného povinne nemocensky poistených SZČO.

Zmeny v ochrannej lehote tehotných: ochranná lehota bude osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ak nemocenské poistenie zanikne poistenke v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom. Osemmesačná ochranná lehota sa vzťahuje aj na ženy, ktoré otehotneli v období 180 dní od zániku nemocenského poistenia. Takýmto ženám, ktorým zanikne nemocenské poistenie napr. z dôvodu straty práce, začne plynúť osem mesačná ochranná lehota od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom prvýkrát. Aj táto ochranná lehota (rovnako ako všetky) však zanikne vznikom nového nemocenského poistenia.

Zmeny pri posudzovaní podmienky 270 dní nemocenského poistení v posledných dvoch rokoch na účely vzniku nároku na nemocenské dávky: pri posúdení nároku na nemocenské dávky (materské a tehotenské všetci poistenci, nemocenské a ošetrovné dobrovoľne nemocensky poistené osoby) sa do obdobia 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch nebude započítavať obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že nedosahoval príjem. Spravidla ide o situácie, kedy má zamestnanec uzatvorenú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, avšak prácu na základe tejto dohody nevykonáva. V tomto období síce je zamestnanec poistený, avšak poistné platí z nulových príjmov, t. j. v nulovej výške, resp. ho neplatí. Uvedené sa nebude vzťahovať na situácie, ak poistenec neplatil poistné, lebo mal vylúčenú povinnosť platiť poistné (napr. z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ošetrovania, poberania materského a pod.). Na účely splnenia uvedenej podmienky je rozhodujúce reálne platenie poistného na nemocenské poistenie. Z tohto dôvodu sa tzv. nulové vymeriavacie základy budú považovať za absenciu vymeriavacieho základu a obdobie takéhoto poistenia sa nezohľadní pri posudzovaní podmienky 270 dní nemocenského poistenia.

Zmena v posudzovaní nároku na materské v rámci ochrannej lehoty: poistenky, ktoré si budú uplatňovať nárok na materské z ochrannej lehoty si tento nárok budú môcť uplatniť v rozmedzí 8 – 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Do 31. mája 2022 si mohli uplatniť nárok z ochrannej lehoty iba 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Posun splatnosti poistného na nemocenské poistenie po skončení krízovej situácie na účely vzniku nároku povinne nemocensky poistených SZČO na nemocenské dávky: na účely posúdenia splnenia podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške u povinne nemocensky poistených SZČO, ktoré požiadali o posun splatnosti poistného z dôvodu poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti platí, že podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú, ak poistenec doplatí poistné buď do konca tretieho mesiaca po skončení krízovej situácie alebo do konca mesiaca posunutej splatnosti poistného, ak tento nastane neskôr.

26. 5. 2022


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov