Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Smernica č. 29/2023 o postupe pri prideľovaní finančných prostriedkov na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydáva smernicu, ktorá upravuje postup pri predkladaní žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní a prideľovaní finančných prostriedkov na podporné opatrenie.

Príspevok na podporné opatrenie sa môže poskytnúť zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia podľa § 4e zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

Príspevok na podporné opatrenie sa môže poskytnúť na úhradu nákladov na pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca na zabezpečenie poskytovania činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie, zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom ani odborným zamestnancom a v škole alebo v školskom zariadení zabezpečuje pre dieťa alebo pre žiaka vykonávanie sebaobslužných úkonov, zdravotníckeho pracovníka, vzdelávanie zamestnancov školy zamerané na poskytovanie podporných opatrení, skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, špeciálne edukačné publikácie a kompenzačné pomôcky, odstraňovanie fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia, úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdanie zručnost, zabezpečenie diétneho stravovania.

Smernica nadobúda účinnosť 19. septembra 2023. Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2023/2024.

Zdroj: https://www.minedu.sk/prispevok-na-podporne-opatrenie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk