Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Slovensko disponuje učiteľmi s vysokým potenciálom

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

NÚCEM realizuje od 1. 8. 2018 národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC).

Súčasťou projektu je aj výskum kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov na Slovensku v oblasti čitateľskej, matematickej gramotnosti a riešenia problémov s využitím IKT. V úvodnej fáze výskumu NÚCEM elektronicky otestoval úroveň kľúčových kompetencií na vzorke 670 učiteľov zo základných škôl v rámci celého Slovenska. Učitelia okrem štandardizovaných testov vypĺňali aj psychologické dotazníky zamerané na ich osobnostné charakteristiky súvisiace s kvalitou vykonávania ich pedagogickej činnosti.

Väčšina zapojených učiteľov dosiahla v sledovaných kognitívnych oblastiach priaznivé výsledky. V čitateľskej  a matematickej gramotnosti  boli merané úrovne zručností na škále od 0 do 5 (0 najnižšia a 5 najvyššia úroveň testovanej gramotnosti). V čitateľskej gramotnosti 52 % učiteľov dosiahlo 3. úroveň a 27 % 4. a 5. úroveň. V matematickej gramotnosti 41 % učiteľov dosiahlo 3. úroveň a až 52 % učiteľov dosiahlo 4. a 5. úroveň. V schopnosti riešiť problémy (na škále úrovní  od 0 – 3) sa 60 % učiteľov umiestnilo na 2. úrovni a 9 % učiteľov dosiahlo najvyššiu úroveň. Výsledky analýz ukázali, že zúčastnení učitelia slovenských základných škôl dosiahli v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi na Slovensku z PIAAC 1 štatisticky významne lepšie výsledky v čitateľskej, matematickej gramotnosti aj v oblasti riešenia problémov.

Z hľadiska osobnostných charakteristík testovaná vzorka učiteľov prejavila v najväčšej miere vlastnosti ako organizovanosť, sebakontrola, spoľahlivosť a líderstvo. Naopak, učitelia vyjadrili nižšiu preferenciu čŕt, akými sú priateľskosť, prispôsobivosť a zvedavosť. Pre kognitívne zdatných učiteľov je dôležité byť celkovo spoľahlivým, zodpovedným, mať sebakontrolu a sebadisciplínu. Učitelia s vysokými úrovňami čitateľskej, matematickej gramotnosti a vysokou úrovňou schopnosti riešenia problémov sa ohodnotili ako intelektuálne zameraní. Vyššia úroveň zručností pozitívne súvisela s vyššou mierou sebakontroly a sebadisciplíny. Kreativita  ani spokojnosť so životom nesúviseli s nameranými kognitívnymi zručnosťami učiteľov. Učitelia s nižšou úrovňou gramotností sa ohodnotili ako viac spoločenskí a priateľskí oproti učiteľom, ktorí dosahovali vyššie úrovne gramotností.

Osobnostné faktory a charakteristiky sú vo veľkej miere určujúce v tom, ako pružne sú učitelia schopní čeliť pedagogickým výzvam a inováciám 21. storočia. Preferencia čŕt ako organizovanosť, spoľahlivosť a sebakontrola narastá u učiteľov s vekom. Iba v osobnostnej charakteristike ambicióznosť vyjadrili významnejšiu dominanciu danej črty mladší učitelia oproti najstarším učiteľom. V osobnostnej charakteristike vodcovstva – líderstva  sa u učiteľov ukázal významný pokles preferencie tejto črty s vekom. Priateľskosť – spoločenskosť, ktoré indikujú mieru záujmu o spoločenské interakcie, neboli u pedagógov významne zastúpené. V dimenzii Ochota, ktorá zahrňovala osobnostnú charakteristiku veľkorysosť – prívetivosť sa ukázalo, že učitelia všetkých vekových kategórii prejavili priemernú až nižšiu preferenciu tejto črty, ktorá predstavuje ochotu ľudí podeliť sa o svoj čas a prostriedky.

Vekovo výrazné rozdiely sa prejavili v črte spolupráca, v ktorej najmladší učitelia vyjadrili významne menší záujem o spoluprácu v tímoch.V dimenzii Emocionálna vyrovnanosť charakterizovanej črtou vyrovnanosť (zvládanie pracovných zmien a stres) sa ukázalo, že učitelia takmer všetkých vekových kategórii sú priemerne schopní zvládať zmeny pracovných priorít a stres. Iba v najstaršej vekovej kategórii učitelia vyjadrili významne nižšiu dominanciu tejto črty oproti mladším kolegom. Najstarší  učitelia vo veku od 55 – 65 rokov nemali podľa ich vyjadrenia radi zmeny pracovných priorít a horšie reagovali na stres. V osobnostnej charakteristike optimizmus sa najmladší učitelia vo významne menšej miere ohodnotili ako schopní nastaviť si pozitívny postoj pri vyrovnávaní  sa s neúspechmi oproti starším učiteľom. 

Zdroje a ďalšie informácie:


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk