Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Skončenie pracovného pomeru a priznávanie dávok Sociálnou poisťovńou

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist

Spôsob ani dôvod rozviazania pracovného pomeru nemá vplyv na právo poistenca uplatniť si nárok na dávky, ktoré možno priznať a vyplácať po ukončení zárobkovej činnosti. Ide o dávku v nezamestnanosti, o nemocenské dávky, o ktoré poistenec požiada po ukončení pracovného pomeru, nemocenského poistenia z ochrannej lehoty.

Sociálna poisťovňa pri ich posudzovaní túto skutočnosť vôbec neskúma, nemá žiadny vplyv na vznik nároku na dávku, na jej výšku a ani na dobu jej poberania. Pre priznanie dávok je dôležité splnenie podmienok v zmysle zákona o sociálnom poistení, pričom ani pri jednej dávke nie je podmienka, ktorá by súvisela so spôsobom ukončenia pracovného pomeru.

Inak je to s dátumom ukončenia pracovného pomeru. Kým pri dávke v nezamestnanosti nie je rozhodujúci, pri nemocenských dávkach sa ochranná lehota, počas trvania ktorej možno dávku ešte priznať, ráta odo dňa ukončenia nemocenského poistenia (napr. pracovného pomeru). K tomuto dňu sa sleduje aj splnenie podmienok potrebných pre priznanie dávky. Ochranná lehota je spravidla sedem dní po zániku nemocenského poistenia. Ak pracovný pomer skončí napr. 31. 1. 2020, nárok na nemocenskú dávku môže vzniknúť najneskôr 7. 2. 2020.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-dovod-skoncenia-pracovneho-pomeru-pri-priznavani-davok-socialna-poistovna-neskuma/48411s68182c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov