Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školstvo v Slovenskom národnom povstaní

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dňa 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie (ďalej len "SNP"). Príslušníci povstaleckej armády a partizánskych jednotiek museli vstúpiť do ozbrojeného boja proti nemeckej armáde snažiacej sa o uchopenie moci na Slovensku. Toľko k všeobecnému opisu dejinnej udalosti. Menej známejšie sú osudy školského života na území ovládanom povstalcami, na území, kde sa počas krátkej doby obnovila Československá republika. 

Oficiálne sa tu nevyučovalo. Na povstaleckom území však naďalej existoval orgán riadiaci školskú otázku. Od septembra 1944 zodpovedala za školstvo slovenská obdoba ministerstva tzv. povereníctvo pre školstvo a národnú osvetu. Vedenie povstaleckého povereníctva školstva a národnej osvety mal na starosti za občiansky odboj Jozef Lettrich. V radoch komunistického odboja sa na vedení povereníctva postupne vystriedali Alexander Bahurinský, Ondrej Pavlík a Ladislav Šimovič. Sídlo povereníctva sa nachádzalo v priestoroch Priemyselnej školy strojníckej v Banske Bystrici. Budovy školy pre potreby povereníctva dobrovoľne uvoľnil tamojší riaditeľ Juraj Krajčovič.

Prioritou povereníkov bola najmä koordinácia školských zamestnancov v súvislosti s povstaleckými bojmi a riadením bežného života na povstaleckom území. Napriek zmeneným podmienkam však prijalo povereníctvo aj tri zákonné opatrenia meniace pôvodný stav školstva na Slovensku. Nariadenie Slovenskej národnej rady (ďalej len "SNR") č. 5 zo 6. septembra 1944 prinieslo poštátnenie všetkých škôl. Uvedené zákonné opatrenie sa citlivo dotklo najmä predstaviteľov cirkví dovtedy majúcich významný vplyv na fungovanie školského systému na Slovensku. Nariadenie SNR č. 6 rušilo väčšinu škôl a školských zariadení fungujúcich pre potreby maďarskej a nemeckej národnostnej menšiny (s výnimkou ľudových škôl zakladaných po 6. októbri 1938). Rovnako sa v nariadení rušili bohoslužby v nemeckom a maďarskom jazyku, ak boli v cirkevných zboroch zavedené po 6. októbri 1938. Posledným kľúčovým nariadením zo 6. septembra bolo nariadenie SNR č. 7 prinášajúce obnovenie spoločnej výuky chlapcov a dievčat.

Pedagógovia bojujúci v povstaní tvoria masu neznámych hrdinov vystupujúcich v kritickej chvíli proti okupantovi so zbraňou v ruke. História SNP si však pamätá aj konkrétne mená niektorých pedagógov. Hlásateľom povstaleckého rádiového vysielania tzv. Slobodného slovenského vysielača sa stal pôvodne učiteľ na strednej škole v Banskej Bystrici Ladislav Sára. Vo vysielaní zarezonoval jeho prednes známej Chalúpkovej básne Mor Ho ! . Sárov neskorší osud je o niečo ponurejší. Krátko po prehre povstania padol Ladislav Sára do rúk nemeckých orgánov. V nemeckých rukách smeroval na transport do koncentračného tábora. V blízkosti dnešnej rakúskej obce Melk, vo februári 1945 sa vlakový transport stal cieľom leteckého náletu. Ladislav Sára neprežil.

Ako z histórie vieme, povstanie po svojom vypuknutí nedosiahlo pôvodných cieľov. Povstalecké územie sa neustále zmenšovalo. Časť povstalcov zvolila útek do hôr a pokračovanie vo forme partizánskeho boja. Povereníctvo školstva vyplatilo učiteľom mzdy na tri mesiace vopred a ukončilo svoju činnosť. Na scénu sa tento orgán vracia až po vojne. To je však už iný príbeh.

Literatúra: MIHALČKA, Vladimír - VANĚKOVÁ, Daniela. Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií, 2014, s. 41.
 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov