Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozpis financií vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie

Kategória: Aktuality

Dotácie na jednotlivé oblasti v roku 2018 sa poskytujú zmysle § 6c zákona č. 597/2003 Z. z.

Predpokladajú sa dotácie v týchto oblastiach - obnova výchovy a vzdelávania, podpora organizačného zabezpečenia celoslovenských súťažívydávanie odborných časopisov, aktivít súvisiacich so zabezpečením špecializovanej dopravnej výchovy a praktického výcviku detí MŠ a žiakov ZŠ na detských dopravných ihriskách, rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a vybavenia telocvične, ako aj podpora výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií podľa zákona č. 61/2015 Z. z.

Objem finančných prostriedkov vyčlenený na poskytnutie dotácie v eurách

  • obnova výchovy a vzdelávania - 63 200 €,
  • podpora organizačného zabezpečenia celoslovenských súťaží pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení - 59 200 €,
  • podpora vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení - 200 000 €,
  • podpora aktivít súvisiacich so zabezpečením špecializovanej dopravnej výchovy a praktického výcviku detí MŠ a žiakov ZŠ na detských dopravných ihriskách - 150 000 €,
  • podpora rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a vybavenia telocvične - 9 000 000 €,
  • podpora výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov k učebným odborom a študijným odborom stredných odborných škôl, ku ktorým majú vecnú pôsobnosť - 987 062 €.

Zdroj: http://www.minedu.sk/rozpis-financnych-prostriedkov-vyclenenych-v-rozpocte-sekcie-regionalneho-skolstva-na-dotacie-v-roku-2018/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk