Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie ministra školstva o predĺžení platnosti koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Na základe žiadosti Štátneho pedagogického ústavu vydalo MŠVVaŠ SR Dodatok ku Koncepcii vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským schválenej MŠVVaŠ SR dňa 3. decembra 2018 pod č. 2018/9294:1-12AA na roky 2018 – 2020.

Rozhodnutie ministra a dodatok ku koncepcii SJSL v ZŠ s VJM:

https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/projekty/koncepcia-vyucovania-sjsl-zs-vjm.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov