Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. februára 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnutie s účinnosťou od 28. februára 2022.

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu a skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, bude od 28. februára 2022 v školskom roku 2021/2022 prebiehať školské vyučovanie vo všetkých školách a taktiež budú v prevádzke školské zariadenia vrátane zariadení poradenstva a prevencie, pričom uskutočňovanie školského vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj naďalej na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

Pri určení termínu sa vychádza z ukončenia jarných prázdnin v školskom roku 2021/2022. Vzhľadom na to, že jarné prázdniny sú v troch rôznych termínoch pre jednotlivé kraje, určujúcim bol koniec jarných prázdnin v prvom z týchto troch termínov. Začiatok školského vyučovania v tomto prípade je 28. február 2022.  

V súvislosti s uskutočňovaním školského vyučovania v školách sa umožňuje naďalej uskutočňovať aj školské aktivity v súlade s podmienkami ustanovenými vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Týmto rozhodnutím sa zároveň umožňuje naďalej uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona, napríklad mobility v rámci programu Erasmus+ v nadväznosti na usmernenie pre KA1 Výzva 2021 Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, ktoré upravuje zodpovednosť za prípadné vzniknuté náklady v prípade ochorenia účastníka na COVID-19 a náklady spojené s testovaním účastníkov na COVID-19 a karanténou účastníkov.

Naďalej zostáva zachovaná pre riaditeľa školy možnosť z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 poskytnúť voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Čas takto poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole s tým, že pre deti a žiakov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. Za mimoriadne prerušenie školského vyučovania sa rovnako považuje aj situácia, ak príde k obmedzeniu alebo k prerušeniu prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19.

Rozhodnutím sa s cieľom znižovania počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov zachováva predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné. Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.  

V nadväznosti na obnovenie prevádzky centier poradenstva a prevencie nielen v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti,  sa súčasne zabezpečuje zníženie počtu osôb v centrách poradenstva a prevencie v súvislosti s vykonaním správy z diagnostického vyšetrenia na účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole v súlade s § 63 ods. 6 školského zákona. Vzhľadom na to, že  zvýšená prítomnosť uchádzačov a ich zákonných zástupcov v zariadeniach poradenstva a prevencie môže mať negatívny vplyv na pandemickú situáciu, čo by následne mohlo mať negatívny vplyv aj na poskytovanie odborných činností v zariadení poradenstva a prevencie, vymedzuje sa skupina uchádzačov s konkrétnym druhom špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, pri ktorých prítomnosť v zariadení poradenstva a prevencie na účely diagnostického vyšetrenia vo vzťahu k prijímaciemu konaniu nie je potrebná. Pre školský rok 2022/2023 sa tak na účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole táto správa nebude vyžadovať od všetkých uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – ide napríklad o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov s nadaním, ale sa bude vyžadovať len od uchádzačov so zdravotným znevýhodnením.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-28-februara-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov