Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii záverečnej, absolventskej, pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k školského zákona určuje termíny a organizáciu záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v praktických školách

Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách končí 28. mája 2021.  

V stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a odborných učilištiach sa záverečná skúška, absolventská skúška alebo záverečná pomaturitná skúška vykonáva administratívne, okrem komplexnej teoreticko-praktickej skúšky z príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole aabsolventskej písomnej práce, ktorej formu a termín odovzdania určí riaditeľ strednej školy 14 dní vopred; obhajoba absolventskej písomnej práce sa nevykonáva. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava. 

Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 9. júna 2021 písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky, absolventskej skúšky alebo záverečnej pomaturitnej skúšky.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-zaverecnej-skusky-absolventskej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-skolskom-roku-20202021/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov