Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rokovanie vlády - Zmena nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov je na rokovaní vlády.

Zmena sa týka skvalitnenia prideľovania normatívnych finančných príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na financovanie osobných nákladov a prevádzkových nákladov. Návrh reaguje na rozdeľovanie normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Navrhuje sa spôsob financovania škôl umeleckého priemyslu, aktualizácia výpočtu hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry a to v súvislosti s nariadením vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a § 14e ods. 1 a 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úprava normatívneho financovania stredných športových škôl v súvislosti s aktualizáciou skupiny športov, úprava prechodného obdobia vo vzťahu k výpočtu normatívu pre špeciálne materské školy.

Zdroj: noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov