Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Riadny termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v dňoch 15. – 18. marca 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Zber údajov o školách a maturantoch a nahlasovanie zmien v údajoch žiakov prihlásených na riadny termín EČ a PFIČ MS 2022 bolo ukončené. 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3 mohol riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť zmenu do 31. januára 2022. Po tomto termíne nie je možné vykonať zmenu predmetov, zmenu spôsobu vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiaka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a NÚCEM odporúčajú školám, aby pri príprave zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a teoretickej, resp. praktickej časti odbornej zložky zohľadnili dopad dištančného vzdelávania.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022?componentId=1737

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií pre rok 2022

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2022 je nasledovná:

  1. náklady na zastupovanie zamestnancov vysielajúcej školy - 33,50 €,
  2. paušálna časť odmeny pre predsedu školskej maturitnej komisie - 27,00 €,
  3. paušálna časť odmeny pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a ich členov vrátane odborníkov z praxe - 13,50 €,
  4. odmena pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku na odskúšaného žiaka - 2,00 €,
  5. odmena pre predsedu školskej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku vrátane odborníkov z praxe, na odskúšaného žiaka - 1,34 €.

Zdroj: https://www.minedu.sk/29101-sk/rok-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov