Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rezort školstva zverejnil zoznam 40 základných škôl, ktoré budú učiť po novom

Kategória: Aktuality

Rezort školstva zverejnil zoznam základných škôl, ktoré budú medzi prvými zavádzať nový Štátny vzdelávací program od septembra 2023. Do pilotného overovania sa prihlásilo 109 základných škôl, z nich expertný tím vybral pilotnú skupinu 40 škôl. 

Pilotné školy budú môcť využiť úzku spoluprácu s tímom odborníkov z NIVaMu a Regionálnych centier podpory učiteľov. Získajú metodické a didaktické usmernenie pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov, mentoring a ďalšie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a manažment školy.

Pri výbere základných škôl bol kladený vysoký dôraz na rôznorodosť pilotnej skupiny, rovnomerné zastúpenie všetkých krajov a v rámci nich rozloženie do viacerých okresov. Podľa možností krajov sa prihliadalo aj na zastúpenie z miest a menších obcí. Dôležitou podmienkou bolo, aby pri zavádzaní nového ŠVP boli zastúpené aj neplnoorganizované školy, aktuálne tvoria štvrtinu vybraných. V zozname sú aj tri školy s vyučovacím jazykom maďarským, tri s vyšším zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalším z kritérií bola aj účasť súkromných a cirkevných škôl. Vybrané boli všetky cirkevné školy, ktoré si podali registráciu. Expertný tím prihliadal aj na geografickú blízkosť Regionálneho centra podpory učiteľov, angažovanosť škôl a ich účasť v pilotnom overovaní vzdelávacích cyklov podľa dodatku č. 8 k aktuálne platnému Štátnemu vzdelávaciemu programu.

Zoznam škôl, ktoré budú ako prvé zavádzať nové kurikulum  je zverejnený na stránke https://vzdelavanie21.sk/skoly-postupne-zavadzanie-svp/.

Zdroj a ďalšie informácie: https://vzdelavanie21.sk/vybrali-sme-40-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov