Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rezort školstva vyčlenil financie na budovanie regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch

Kategória: Aktuality

Sumou 30 000 eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku rozvojové projekty podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch. Projekty tohto zamerania sa môžu uchádzať o finančný príspevok z rezortu školstva vôbec po prvýkrát.

Cieľom výzvy je podpora budovania regionálnych  centier vzdelávania v rámci stredných odborných škôl v súlade s cieľmi akčných plánov najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov. Podporovanými oblasťami sú zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy modernými technologickými zariadeniami a didaktickými prostriedkami a vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy. Žiadateľmi môžu byť zriaďovatelia stredných odborných škôl sídliacich v okresoch, ktoré majú ku dňu vyhlásenia tejto výzvy (26. apríl 2019) schválené akčné plány podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Maximálna výška účelových finančných prostriedkov prideľovaných ministerstvom pre jeden rozvojový projekt je 4 000 eur. Spoluúčasť žiadateľa je stanovená na úrovni minimálne 40 % z požadovanej sumy.

Konečný termín na predloženie žiadostí je 31. máj 2019 (rozhoduje dátum prijatia na prezenčnej pečiatke v podateľni). 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/podpora-budovania-regionalnych-centier-vzdelavania-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-na-rok-2019/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov