Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (2020)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Inštitút vzdelávacej politiky v rokoch 2018-2020 spolupracoval s Útvarom hodnoty za peniaze na vypracovaní Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym znevýhodnením.

V oblasti ranej starostlivosti a vzdelávania boli za najviac ohrozené skupiny identifikované deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti so zdravotným znevýhodnením. Znevýhodnené deti majú nižšiu zaškolenosť v materských školách, horšie výsledky v medzinárodných a domácich testovaniach, viac opakujú ročník a vo väčšej miere predčasne ukončujú školskú dochádzku. Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít sú segregovaní v rámci bežných škôl a nadmerne zastúpení v špeciálnom školstve. Analýza výdavkov ukazuje, že výdavky na raný vek a preventívne opatrenia, ktoré majú najvyššiu návratnosť a najväčší potenciál pozitívne ovplyvniť ďalší úspech detí, nie sú dostatočné. Nedostatočná a neefektívna je tiež podpora znevýhodnených žiakov v základnom a strednom vzdelávaní. Okrem nedostatočných zdrojov narážajú znevýhodnené deti a žiaci na rôzne infraštruktúrne a legislatívne bariéry a nemajú právny nárok na podporné opatrenia. Pedagogickí a odborní zamestnanci nemajú prístup k potrebnému vzdelávaniu a podpore. Revízia preto okrem úspor (13 miliónov eur), navrhuje najmä významné investície do posilňovania inkluzívnosti vzdelávacieho systému (174 miliónov eur), viaceré zmeny v riadení, v legislatíve, v zbere dát a v oblasti pedagogického výskumu. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2020/?fbclid=IwAR2WJNySujp8LwSAKrg_jHghfCFJhXSi22Rs-h1PEo_PJhw4gL3uvv8X7B


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov