Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo odporúča zaslať žiadosť najneskôr do 15. 8. 2021, ak príslušné zariadenie začína poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2021. V ďalších školských rokoch najneskôr do 30. júna kalendárneho roku.

Štatutár zriaďovateľa, ktorý bude zapisovať do registra zariadenie predprimárneho vzdelávania, vypíše žiadosť o zápis do registra. Žiadosť zašle ministerstvu (eschránkou, poštou, doručenie osobne do podateľne) spolu s originálom alebo overenou kópiou rozhodnutia príslušného RUVZ o uvedení priestorov zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky, program povinného predprimárneho vzdelávania, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie a originál alebo overenú kópiu dokladov, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy.

Ministerstvo odporúča zaslať žiadosť najneskôr do 15. 8. 2021, ak príslušné zariadenie začína poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie od 1. 9. 2021. V ďalších školských rokoch najneskôr do 30. júna kalendárneho roku. Do 10 dní od doručenia požadovaných dokladov vydá ministerstvo písomné oznámenie o splnení/nesplnení kritérií na zaradenie do registra zariadení predprimárneho vzdelávania, prípadne v tejto lehote žiadateľa vyzve na doplnenie chýbajúcich údajov alebo predloženie chýbajúcich dokladov s určením termínu doplnenia alebo doručenia.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/registracia-zariadeni-predprimarneho-vzdelavania/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov