Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rada školy a kompetencie riaditeľa školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Otázka:

Riaditeľ školy zvoláva riadne zasadnutie rady školy, určuje ich termíny a program, píše zápisnice zo zasadnutí a uchováva u seba dokumentáciu rady školy. Má na to právo?

Odpoveď:

Rada školy je samosprávny orgán, ktorý sa spravuje štatútom. Štatút schvaľuje na prvom zasadnutí po svojom ustanovení. Štatút má obsahovať aj práva, povinnosti a zodpovednosť členov orgánu školskej samosprávy.

Rada školy neukladá povinnosti riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia a riaditeľ nemôže zasahovať do kompetencií rady školy.

Riaditeľ a rada školy nie sú vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti. Rada školy si svoje stretnutia organizuje sama podľa štatútu, určuje si termíny zasadnutí, program, zabezpečuje zapísanie zápisnice a uchováva si svoju dokumentáciu.

Treba pripomenúť, že podľa § 10 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. je riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ktoré sú právnickou osobou, povinný finančne zabezpečiť náklady na ustanovenie a činnosť rady školy. Ak nejde o právnickú osobu, zabezpečuje to zriaďovateľ. Táto povinnosť však neznamená, že riaditeľ aj organizuje činnosť rady školy. 

10. 1. 2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov