Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Protest sa uskutoční 15. júna 2022 o 13.30 na Námestí SNP v Bratislave s následným pochodom pred Národnú radu SR

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.ozskolstva.sk/

Protest za vyššie platy zamestnancov a za lepšie podmienky v školách pre deti, žiakov a študentov, ale aj pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a nepedagogických zamestnancov sa uskutoční 15. júna 2022 o 13.30 na Námestí SNP v Bratislave s následným pochodom pred Národnú radu SR.

Cieľom je upozorniť upozorniť vládu SR a poslancov Národnej rady SR a zároveň ich požiadať, aby už konečne rozhodli o rapídnom navýšení financií do školstva. 

Akýkoľvek protest môže byť úspešný len vtedy, ak sa na ňom zúčastní čo najviac ľudí. Len vtedy môžu požiadavky protestujúcich naplno zarezonovať v ušiach politikov aj širokej verejnosti. Ak sa však nemôžete protestu zúčastniť osobne, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku  odporúča, aby ste si v deň protestu obliekli do práce niečo žlté, prípadne pripli žltú stužku na znak solidarity s protestujúcimi.

Zdroj: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/skolstvo-a-politici.alej

Prevzaté z: https://www.ozskolstva.sk/

Učitelia

Vláda Slovenskej republiky si vo svojom Programovom vyhlásení a ostatných strategických dokumentoch dala za cieľ zlepšiť stav v oblasti výchovy a vzdelávania všetkých detí, žiakov a študentov. Vláda SR sa zaviazala urobiť v školstve zmeny, ktorých nositeľmi majú byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že kvalita vzdelávania je priamo-úmerná motivácii pedagógov. Na Slovensku však už dva roky, čiže počas obdobia súčasnej vlády, nedošlo k plošnému zvyšovaniu tarifných platov učiteľov. Realita navyše hovorí o iných ukazovateľoch a číslach, ktoré boli nedávno zverejnené. V roku 2022 by malo v regionálnom školstve chýbať oproti roku 2021 približne 1300 učiteľov, v roku 2023 až 3500 učiteľov a do roku 2025 narastie tento počet na takmer 8600 učiteľov. Je preto nevyhnutné zvýšiť motiváciu mladých ľudí pracovať v školstve. Učiteľ formuje osobnosť dieťaťa a dáva základy vzdelanosti celej spoločnosti. Škola nie je výrobná linka a práca učiteľa je jeho poslaním. Dovoľme našim učiteľom pracovať za dôstojné ohodnotenie a podporme ich všetci. Sú súčasťou našich rodín, pretože sú pre naše deti sprostredkovateľom nových informácií a motiváciou k objavovaniu a poznávaniu sveta. Je smutné, že požiadavky učiteľov a sľuby z programového vyhlásenia musíme vláde pripomínať protestom. No je to však náš legitímny nástroj, ktorým upozorňujeme na nevyhnutnosť výrazného zvýšenia financií do školstva.

Neučiteľskí zamestnanci na univerzitách a priamo riadených organizáciách

Zamestnanci, ako sú upratovačky, informátori a strážnici, údržbári, zamestnankyne ubytovacích oddelení, sekretárky, ekonómky, personalistky, knihovníčky, mzdárky, tajomníčky, ako aj mnoho ďalších neučiteľských zamestnancov zodpovedne si vykonávajúcich svoju prácu sú veľmi potrebnými pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky na verejných vysokých školách (VVŠ) a priamo riadených organizáciách (PRO). Ich nástupný tarifný plat sa začína pod úrovňou minimálnej mzdy. Priemerný plat neučiteľských zamestnancov nedosahuje ani úroveň priemerného platu na Slovensku. Z tohto dôvodu viacerí odchádzajú za lepšie platenou prácou do iných sektorov hospodárstva alebo do zahraničia, aby mohli zabezpečiť svoje existenčné potreby a priaznivejšie fungovanie svojich rodín. Je najvyšší čas poukázať na to, že bez týchto zamestnancov je ohrozená plynulá prevádzka na univerzitách a PRO. Kvalita vysokoškolského vzdelávania a budúcnosti Slovenska závisí aj od zlepšenia kvality podmienok pre študentov a zamestnancov slovenských univerzít. Aj z tohto dôvodu sa zamestnanci VVŠ a PRO zúčastnia protestu OZ PŠaV, ktorý bude 15. 6.2022. Zo svojich existenčných požiadaviek neustúpime a sme odhodlaní vytrvať do víťazného konca.

Zamestnanci v špeciálnom školstve 

Vzdelávanie a výchovu žiakov s určitou formou zdravotného alebo mentálneho postihnutia od predškolského veku až po strednú školu majú na starosť pedagogickí, odborní a aj nepedagogickí zamestnanci špeciálnych škôl. Pracovať s týmito deťmi môžu len vysoko kvalifikovaní a špecializovaní zamestnanci, ktorí svoje zamestnanie berú ako poslanie. Problematická je najmä vysoká rozdielnosť potrieb detí v triedach a nedostatok pedagogických asistentov. Chýbajú tiež zdroje na zabezpečenie podporných zdravotných služieb pre deti prostredníctvom zdravotných sestier, fyzioterapeutických či rehabilitačných pracovníkov. Vytvoriť vhodné prostredie od zabezpečenia základných životných potrieb, cez výchovu a vzdelávanie až po mimoškolské aktivity si vyžaduje množstvo profesionality, umenia a snahy 24 hodín/7 dní v týždni. Preto je potrebné vytvoriť na špeciálnych školách vhodné pracovné podmienky a zabezpečiť primerané finančné ohodnotenie všetkých skupín zamestnancov od upratovačiek, kuchárok, pedagogických asistentov až po psychológov, špeciálnych pedagógov a ďalších.

Zamestnanci študentských domovov a jedální 

Situácia v univerzitných študentských domovoch a jedálňach je kritická. Sociálne postavenie zamestnancov študentských domovov a jedální (ďalej ŠDaJ) na verejných vysokých školách (ďalej VVŠ) sa za posledné dva roky výrazne zhoršilo. Z dôvodu nulovej valorizácie tarifných platov sa mzda prevádzkových zamestnancov ŠDaJ dostala pod úroveň minimálnej mzdy. Týmto zamestnancom sa v súčasnosti musí plat dorovnávať do výšky minimálnej mzdy z vlastných, takmer vyčerpaných zdrojov VVŠ. Okrem toho aj mzda administratívnych zamestnancov ŠDaJ prevyšuje zväčša len o 10% až 20% minimálnu mzdu, čo pôsobí absolútne demotivačne a mnohé VVŠ majú problém s obsadzovaním týchto pracovných pozícií. Hoci náklady na energie (hlavne plyn a elektrinu) pre ŠDaJ niekoľkonásobne narástli, štát žiadnym spôsobom tento rapídny nárast nákladov k 31. 5. 2022 nekompenzoval a naopak znížil príspevok pre študentské domovy. Mnohé VVŠ sú nútené z týchto dôvodov znižovať stavy zamestnancov. Pri súčasnej vysokej inflácii sa mnohí zamestnanci ŠDaJ dostávajú do existenčných ťažkostí a majú problém zabezpečiť aj skromnú životnú úroveň svojich rodín. Aj z tohto dôvodu sa zamestnanci VVŠaPRO zúčastnia na proteste organizovanom OZPŠaV. Kvalita vysokoškolského vzdelávania a budúcnosť Slovenska závisí aj od zlepšenia podmienok pre študentov slovenských univerzít. Zo svojich existenčných požiadaviek neustúpime a sme odhodlaní vytrvať do víťazného konca.

Technicko – prevádzkový personál

Upratovačky, školníci, tajomníčky či ekonomickí zamestnanci. V období pandémie sme si ešte viac uvedomili, že tieto profesie sú pre bezproblémový chod škôl a školských zariadení nenahraditeľné. Častokrát ide o ľudí v produktívnom veku, ktorí živia svoje rodiny, ale ich finančné ohodnotenie nie je dostatočné. Ich tarifný plat sa začína pod úrovňou minimálnej mzdy a mnohí z tohto dôvodu zo školstva odchádzajú. Prevádzka škôl je ale bez nich nemysliteľná. Bez každodennej hygieny, ktorá patrí k civilizovanej spoločnosti, by naše deti nemohli absolvovať výchovno-vzdelávací proces vo vyhovujúcich podmienkach. Bez pravidelnej údržby objektov a areálov škôl by bolo ohrozené zdravie a bezpečnosť žiakov aj zamestnancov. S pribúdajúcimi legislatívnymi úpravami stále narastá administratívna záťaž tajomníkov a ekonómov škôl a školských zariadení (požiadavky na registratúru, ochranu osobných údajov, elektronickú schránku, evidenciu tovarov a služieb a podobne). Sme presvedčení, že všetci zamestnanci škôl si zaslúžia dôstojné ohodnotenie. Tvoríme jednu veľkú rodinu a všetci jej členovia sú pre nás dôležití.

Zamestnanci školských jedální

Zdravá výživa, pravidelná strava a jej vplyv na vývoj našich detí – o to sa starajú zamestnanci školských jedální. Kuchárky a vedúce školských jedální však dlhodobo trpia nedostatkom motivácie a finančného ohodnotenia. Kvalifikovaná sila v školskej jedálni nie je adekvátne odmenená, a pritom zabezpečuje dôležitú časť výživy našich detí. Napríklad v materskej škole ide až o 80 % výživy dieťaťa, ktorú zabezpečujú zariadenia školského stravovania. Nehovoriac o nepretržitých prevádzkach, kde deťom stravu poskytujú výlučne zamestnancami školských jedální. Pripomíname, že zariadenia školského stravovania tiež plnia veľmi dôležitú úlohu v oblasti boja proti obezite, nakoľko sa v školských jedálňach podáva vyvážená pestrá strava v súlade s odporúčanými výživovými dávkami. Upozorňujeme na fakt, že počas obdobia pandémie koronavírusu vzrástla obezita detí až o 12 percent. Dokonca ani vo vyspelých štátoch nie je bežné poskytovanie zdravého stravovania pre deti a žiakov v školských jedálňach. Preto chceme vyzdvihnúť poslanie školských jedální v Slovenskej republike, ktoré plnia dôležitú úlohu pre zdravý vývoj mladej generácie.

Bojujeme za:

  • odstránenie prvkov pracujúcej chudoby pri ich odmeňovaní,
  • zlepšenie personálnej politiky pri tejto skupine zamestnancov školstva,
  • presun financovania zamestnancov školských jedálni späť pod ministerstvo školstva (prenesené kompetencie samosprávy).

Majstri odbornej výchovy                                                        

Odborný výcvik na stredných odborných školách má v rámci vzdelávacieho procesu nezastupiteľnú úlohu. V súčasnej dobe akoby sa zabudlo na význam jednej skupiny pedagogických zamestnancov. Status majstra odbornej výchovy, ako garanta nadobudnutia praktických zručností a vedomostí, neustále klesá. Nároky sa postupne zvyšujú, ale pracovné a mzdové podmienky sa nezlepšujú. Nájsť kvalitného odborníka – remeselníka, ktorý má úväzok 24 – 35 hodín (pričom vyučovacia hodina má 60 minút) a bez nároku na nadčasové hodiny, je často neriešiteľný problém. Hovorí sa, že remeslo ma zlaté dno. Ale bez majstrov odbornej výchovy nebude mať kto pripravovať budúcich kuchárov, stolárov či murárov. Preto je potrebné riešiť ich postavenie a vytvoriť im na školách primerané pracovné podmienky, ktoré ich budú motivovať ostať pracovať v školstve a zároveň prilákajú do tejto profesie aj nových mladých ľudí. Aj z tohto dôvodu organizujeme protestné zhromaždenie.

Vysokoškolských učiteľov a výskumníkov bude nedostatok

Súčasné diskriminačne nastavené pracovné pomery vysokoškolských učiteľov a výskumných zamestnancov umožňujú ich dlhodobé reťazenie. Spolu s nedostatočným platovým ohodnotením začínajúcich vysokoškolských učiteľov a výskumníkov je to hlavný dôvod, prečo odchádzajú za lepšie platenými pracovnými príležitosťami, často aj do zahraničia. Nedostatočne nastavené sociálne a ekonomické podmienky pre začínajúcich mladých učiteľov a výskumníkov negatívne vplývajú na ich motiváciu, výkon aj duševné zdravie. Podobne aj vysokoškolskí učitelia a výskumníci na konci svojej kariéry odchádzajú do dôchodku s platmi, ktoré patria v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ k najnižším. V ostatných rokoch dochádza k poklesu zamestnancov na verejných vysokých školách o 350 až 450 zamestnancov ročne, čo spôsobuje zníženie kvality vysokých škôl. Kvalita vysokoškolského vzdelávania a budúcnosti Slovenska závisí aj od zlepšenia kvality podmienok pre študentov a zamestnancov slovenských univerzít.  Aj z tohto dôvodu sa zamestnanci verejných vysokých škôl zúčastnia protestu, ktorý organizuje OZ PŠAV 15. 6.2022. Zo svojich existenčných požiadaviek neustúpime a sme odhodlaní vytrvať do víťazného konca.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov