Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Programové vyhlásenie vlády - oblasť školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: vlada.gov.sk

Vo vzdelávacej oblasti je hlavným cieľom vlády "Profesionalita a zdravý rozum vo výchovno - vzdelávacom procese na všetkých jeho stupňoch, podpora kultúrneho dedičstva." Stabilizáciu bude sprevádzať dôraz na inklúziu, lepšie výsledky vzdelávania, tlak na vyššiu kvalitu a spoločenský prínos výskumu a vývoja, snaha o zmenu kultúry vo vzdelávacom a vedeckom prostredí.

21. 11. 2023

Parlament schválil programové vyhlásenie vlády a vyslovil jej dôveru

Zo znenia PVV vyberáme: 

Medzi krátkobobé priority (deti, žiaci,..) bude patriť napr.:

 • zvýšenie miery zaškolenia detí v ranom veku,
 • dolaďovanie nového ŠVP na základe spätnej väzby, 
 • nové priebežné národné testovanie a hodnotenie výsledkov, 
 • skvalitnenie vzdelávania detí z prostredia generačnej chudoby, so zdravotným postihnutím a pod.,
 • rešpektovanie potrieb národnostného školstva,
 • zavedenie transparentnosti pre vznik učebníc,
 • zavedenie odborného programu ochrany duševného zdravia,
 • kvalitnejšia telesná a športová výchova, krúžky a športové súťaže,
 • vytvorenie a realizácia koncepcie strategickej komunikácie rezortu školstva, boj proti hybridným hrozbám vo vzdelávaní,
 • zmena školského zákona, príprava nového vzdelávacieho programu pre SŠ, novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave,
 • posilnenie systému poradenstva a prevencie,
 • zvýšenie dostupnosti služieb zariadení poradenstva a prevencie a rozšírenie ho do všetkých stupňov škôl,
 • podpora programov odstraňovania fyzických bariér,
 • zefektívnenie podpory vzdelávacích a kariérnych ciest,
 • podpora mimoškolských aktivít, súťaží, olympiád, osvetových aktivít, zmysluplné fungovanie školských VVZ, CVČ a stredoškolských internátov,
 • prijatie zákonov pre celoživotné vzdelávanie prostredníctvom individuálnych vzdelávacích účtov,
 • zváženie zavedenia povinnej školskej dochádzky pre deti cudzincov a zlepšenie podmienok na vzdelávanie dospelých cudzincov, napr. možnosť učiť sa slovenčinu ako druhý jazyk. 

Medzi krátkodobé prioriry (učitelia, školy,..):

 • príprava kvalitných podporných materiálov,
 • sfunkčnenie katalógu inovácií vo vzdelávaní,
 • minimalizovanie administratívnej záťaže pri vypracovaní pedagogických dokumentov,
 • zvýšenie kvality, zmysluplnosti a udržateľnosti financovania celoživotného vzdelávania,
 • podpora rozvoj stavovskej hrdosti, hodnôt a zručností učiteľov, posilňovanie postavenia a prestíže,
 • podpora komplexnej digitálnej transformácie,
 • znižovanie byrokracie a zlepšenie zberu užitočných dát a informácii,
 • zabezpečenie každoročného rastu miezd, zlepšenie odmeňovania,
 • vytvorenie finančného a nefinančného nástroja na riešenie nedostatku učiteľov v regiónoch, v špecializáciách,
 • podpora opatrenia na zvyšovanie atraktivity zamestnania v školstve.

V strednodobých prioritách zlepší pravidlá ekonomického fungovania, hospodárenia, manažmentu a hodnotenia kvality MŠ, ZŠ, ZŠ. Súčasťou bude napríklad definícia školy a školského zariadenia ako školskej právnickej osoby, legislatívna podpora vzniku regionálnych združení škôl.

V systémových opatreniach v krátkodobých prioritách vláda/ministerstvo:

 • zavedenie normatívneho financovania MŠ,
 • rozvoj moderného systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, stanovenia štandardov kvality a zjednotenia vzdelávacích programov,
 • vytvorenie priestoru na revíziu normatívov na financovanie ZŠ, SŠ a ich adekvátne zvýšenie,
 • zavedenie do praxe schváleného systému podporných opatrení s udržateľným systémom financovania.

Ministerstvo sa transformuje na modernú inštitúciu s lepším manažmentom projektov, efektívnym riadením podriadených organizácií a regionálnych úradov školskej správy a tvorbou politík založených na dátach.

V strednodobom horizonte príjme nový zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s transparentnými kritériami pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, aj pravidlami zaraďovania školy a školského zariadenia do siete a vyraďovania z nej. Zákon upraví postavenie Štátnej školskej inšpekcie a posilní dôraz na podporu škôl a učiteľov. Ministerstvo predloží na odbornú diskusiu koncepciu ďalšieho rozvoja cieľov, obsahu, spôsobu a dĺžky vzdelávania na základných a stredných školách po roku 2030.

Programové znenie vlády - celé znenie

Zdroj a ďalšie informácie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28969/1

 

17. 11. 2023

Stanovisko Odborového zväzu školstva k programovému vyhláseniu vlády 2023 - oblasť vzdelávanie

OZPŠaV na Slovensku zverejnil stanovisko k programovému vyhláseniu vlády 2023. Vyzdvihuje, že PVV obsahuje viacero relevantných a nevyhnutných opatrení, ktoré Odborový zväz školstva dlhodobo požaduje a ktoré sú aj súčasťou Deklarácie 2023 či našej celoeurópskej odborárskej kampane na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania (napr. zlepšenie metodickej a administratívnej podpory štátu, príprava kvalitných podporných materiálov, sfunkčnenie katalógu inovácií vo vzdelávaní, znižovanie byrokratickej záťaže). Ako pozitívum vníma dôraz na zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania prostredníctvom posilňovania spoločenského statusu učiteľov v spoločnosti či financovania ich celoživotného vzdelávania. Za najvýznamnejší záväzok považuje zabezpečenie každoročného rastu miezd a zlepšenie odmeňovania, ale aj zavedenie normatívneho financovania materských škôl. Odborový zväz bude sledovať aj rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja, udržateľné financovanie podporných opatrení v rámci inklúzie, komplexnú digitálnu transformáciu vzdelávacieho prostredia, vytváranie bezpečného a zdravého prostredia v školách, či zefektívnenie čerpania fondov EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Odbory budú tiež požadovať rešpektovanie postojov odborníkov z praxe pri avizovanej revízii normatívov na financovanie základných a stredných škôl a implementácii štátneho vzdelávacieho programu (kurikulárna reforma).

Celé znenie stanoviska: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stanovisko-odboroveho-zvazu-skolstva-k-programovemu-vyhlaseniu-vlady-2023-oblast-vzdelavanie.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk