Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do 15. decembra 2023 sa regionálnemu úradu školskej správy podávajú prihlášky na program vzdelávania, ktorý sa bude realizovať od 01. 09. 2024, t. j. v školskom roku 2024/ 2025.

Základná škola určená regionálnym úradom školskej správy v sídle kraja môže organizovať program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie, získali primárne vzdelanie a ukončili povinnú školskú dochádzku. Fyzická osoba podáva prihlášku príslušnému RÚŠS na formulári do 15. decembra príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa program vzdelávania začne realizovať.

Do programu vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý absolvoval vstupný písomný test. Na základe výsledku tohto písomného testu uchádzač následne absolvuje program vzdelávania; ak uchádzač vykonal písomný test neúspešne alebo priamo komisionálnu skúšku na získanie nižšieho stredného, ak uchádzač vykonal písomný test úspešne.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/program-vzdelavania-na-ziskanie-nizsieho-stredneho-vzdelania/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov